รายงานการเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ "พลิกโฉมห้องสมุด ประหยัดงบประมาณ การเรียนรู้ไม่มีขีดจำกัด ด้วยห้องสมุดดิจิทัล (E-Library)"

รายงานการเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ "พลิกโฉมห้องสมุด ประหยัดงบประมาณ การเรียนรู้ไม่มีขีดจำกัด ด้วยห้องสมุดดิจิทัล (E-Library)" วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านทาง Facebook Live ของแฟนเพจ “Hibrary ห้องสมุดออนไลน์ - E-library สำหรับองค์กร” จำนวน  200 คน

ผู้เข้าร่วม :
  1. นางสาววลัยรัตน์ ชายท้าว, บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
  2. นางสาววัลยา พุ่มต้นวงค์, บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
วันที่เข้าร่วม :
2565-06-10
ปีที่เข้าร่วม :
2565
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
นางสาววลัยรัตน์ ชายท้าว, บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ
นางสาววัลยา พุ่มต้นวงค์, บรรณารักษ์ปฏิบัติการ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ
แฟ้มข้อมูล :