รายงานการเข้ารับการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 13 เรื่อง “ก้าวต่อไปของการพลิกโฉมห้องสมุดภายใต้ความผันผวนของโลกยุคใหม่”

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 13 เรื่อง “ก้าวต่อไปของการพลิกโฉมห้องสมุดภายใต้ความผันผวนของโลกยุคใหม่” ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2566 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี จัดโดย สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)

ผู้เข้าร่วม :

นางจินตนา เอี่ยมคง, บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ
นางสาวบุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์, บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ

วันที่เข้าร่วม :
2566-01-18 ถึง 2566-01-20
ปีที่เข้าร่วม :
2566
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
แฟ้มข้อมูล :