รายงานผลการดำเนินการ กิจกรรม Knowledge Gateway ประตูความรู้สู่ SMART Library ด้วยวิธีแห่งศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 2 การบรรยาย หัวข้อ “ห้องสมุดกับการสร้างสรรค์ Digital Content”

กิจกรรม Knowledge Gateway ประตูความรู้สู่ SMART Library ด้วยวิธีแห่งศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 2 การบรรยาย หัวข้อ “ห้องสมุดกับการสร้างสรรค์ Digital Content” ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-15.30 นาฬิกา (ผ่านโปรแกรม zoom)

ผู้เข้าร่วม :

มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน  51 คน แบ่งเป็น กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ข้าราชการกลุ่มงานห้องสมุด และกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งหมด จำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 94.7 รวมทั้งมีผู้สนใจจากห้องสมุดอื่น ๆ อีก 15 คน เช่น สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นต้น

วันที่เข้าร่วม :
2565-03-25
ปีที่เข้าร่วม :
2565
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรมและสัมมนา โดยสำนักวิชาการ
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
แฟ้มข้อมูล :