รายงานผลการจัดกิจกรรม Knowledge Gateway ประตูความรู้สู่ SMART Library ด้วยวิธีแห่งศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 4 การบรรยาย หัวข้อ “ความสำคัญของสารสนเทศในมุมมองของนักวิชาการและอนุกรรมาธิการ”

รายงานผลการจัดกิจกรรม Knowledge Gateway ประตูความรู้สู่ SMART Library ด้วยวิธีแห่งศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 4 การบรรยาย หัวข้อ “ความสำคัญของสารสนเทศในมุมมองของนักวิชาการและอนุกรรมาธิการ” ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2565 เวลา 08.30-12.00 นาฬิกา (ผ่านโปรแกรม Zoom)

 

 

แหล่งความรู้ทางนิติศาสตร์

คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

คลังเอกสารสาธารณะ โดยความร่วมมือของ โครงการส่งเสริมจิตอาสา ภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์ สถาบัน Change Fusion OpenDream และเครือข่ายครีเอทีฟคอมมอนส์ประเทศไทย 

เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา     

เว็บไซต์สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม โดยสำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา  โดยกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ศาลยุติธรรม โดยศาลยุติธรรม

คลังข้อมูลดิจิทัลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    

The Chulalongkorn University Intellectual Repository (CUIR)  โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฐานข้อมูลวารสารวิชาการ Thai Journals Online (ThaiJO)  โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI)

ฐานข้อมูล Research Gateway Common Service  โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ศูนย์ข้อมูลการวิจัย Digital (วช.) โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  (วช.)

The Constitute Project  by William S. Hein and Company and the Oxford University Press

International Court of Justice by International Court of Justice: ICJ

The Hague Academy of International Law  by The Hague Academy of International Law

United Nations Digital Library System  by United Nations

The International Law Library   by The Peace Palace Library

International Law Commission  by United Nations

United Nations Treaty Collection by United Nations    

Oxford Public International Law (OPTL)  by Oxford University Press  

American Society of international law  by The American Society of International Law

Cambridge Core by Cambridge University Press

Library of Congress by Library of Congress

Internet Archive by Internet Archive

 


แหล่งความรู้ทางรัฐศาสตร์

 

เว็บไซต์สถาบันพระปกเกล้า โดย สถาบันพระปกเกล้า

โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) โดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

คลังข้อมูลดิจิทัลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์    

ฐานข้อมูลวารสารวิชาการ Thai Journals Online (ThaiJO) โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI)

ฐานข้อมูล Research Gateway Common Service  โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ศูนย์ข้อมูลการวิจัย Digital (วช.) โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  (วช.)

คลังข้อมูลดิจิทัลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โดย หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โครงการตำราสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โดย มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์

สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสโขทัยธรรมาธิราช  โดย สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสโขทัยธรรมาธิราช     

Internet Archive  by Internet Archive

Chathamhouse  by Chatham House, The Royal Institute of International Affairs

International Political Science Abstract  by International Political Science Association, Canada

National Review  by National Review Magazine Archive

วารสารรัฐศาสตร์สาร  โดย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดย ภาควิชารัฐศาสตร์และประศาสนศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Political Science and Public Administration Journal  โดย คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โดย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วารสารบัณฑิตพิจารณ์ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  โดย คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วารสารรัฐศาสตร์รอบรู้และสหวิทยาการ  โดย เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ทางรัฐศาสตร์ 

วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย  โดย คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

วารสารการเมืองการปกครอง  โดย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วารสารรามคำแหง ฉบับรัฐประศาสนศาสตร์  โดย โครงการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วารสารรัฐประศาสนศาสตร์  โดย คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Scimago Journal & Country Rank by Scimago Institution Rankings

SAGE Journals  by SAGE Journals

European Consortium for Political Research by  European Consortium for Political Research

JSTOR by ITHAKA 

Scopus  by  Elsevier

ProQuest  by  ProQuest LLC

ผู้เข้าร่วม :

การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 57 คน โดยพบว่ามีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริงในระบบ Zoom บางช่วงสูงถึง 60 คน แบ่งเป็น 
• กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ข้าราชการกลุ่มงานห้องสมุด และกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ จำนวน 36 คน (จากจำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 38 คน) คิดเป็นร้อยละ 94.74  และคิดเป็นร้อยละ 63.16 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด
• กลุ่มผู้สนใจอื่น ๆ อีก 21 คน จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้แก่ สำนักวิชาการ สำนักกฎหมาย สำนักสารสนเทศ สำนักงบประมาณของรัฐสภา สำนักประชาสัมพันธ์ และสำนักกรรมาธิการ รวมทั้งผู้สนใจจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

วันที่เข้าร่วม :
2565-05-22
ปีที่เข้าร่วม :
2565
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรมและสัมมนา โดยสำนักวิชาการ
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
แฟ้มข้อมูล :