บันทึกเหตุการณ์สำคัญในการจัดทำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

ผู้แต่ง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานบริการวิชาการ 1
จำนวนหน้า :
617
ปีที่พิมพ์ :
2561