สรุปสาระสำคัญ ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2551 ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2551 ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2553

ผู้แต่ง :
ตวงรัตน์ เลาหัตถพงษ์ภูริ, ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการวิชาการ 1 และคณะ
จำนวนหน้า :
11
ปีที่พิมพ์ :
2554