New books

อร่อยชัยพัฒน์.

14 ชั่วโมง 19 minutes ago
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2558 . 183 หน้า : 21 ซม.. 9786167989006 Place Hold on อร่อยชัยพัฒน์.

ความรู้นอกกะลา 8 /

14 ชั่วโมง 19 minutes ago
By ภัทราพร สังข์พวงทอง. กรุงเทพฯ : พิมพ์บูรพา, 2551 . 126 หน้า : 18 ซม.. 9789741029396 Place Hold on ความรู้นอกกะลา 8 /

หลัง 6 ตุลาฯ ว่าด้วยความขัดแย้งทางความคิดระหว่างขบวนการนักศึกษากับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย /

16 ชั่วโมง 20 minutes ago
By ธิกานต์ ศรีนารา. กรุงเทพฯ : 6 ตุลารำลึก, 2552 . 448 หน้า : 21 ซม.. 9789743009310 Place Hold on หลัง 6 ตุลาฯ ว่าด้วยความขัดแย้งทางความคิดระหว่างขบวนการนักศึกษากับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย /

สถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาธิปไตย : ในทัศนะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 รัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์ และม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช /

2 วัน 11 ชั่วโมง ago
By สันติสุข โสภณสิริ, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : มูลนิธิเด็ก, 2555 . 376362 หน้า : 21 ซม.. 9786163070098 Place Hold on สถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาธิปไตย :

ปฏิวัติ วัฒนธรรม /

2 วัน 13 ชั่วโมง ago
By ประมวล รุจนเสรี. นนทบุรี : พรรคประชามติ, 2551 . 325 หน้า ; 21 ซม.. 9789740681625 Place Hold on ปฏิวัติ วัฒนธรรม /

รัฐ สังคม และการเปลี่ยนแปลง : การพิจารณาในเชิงอำนาจ นโยบาย และเครือข่ายความสัมพันธ์ /

2 วัน 14 ชั่วโมง ago
By อนุสรณ์ ลิ่มมณี. กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2558 . 367 หน้า : 21 ซม.. 9789743158933 Place Hold on รัฐ สังคม และการเปลี่ยนแปลง :

ธรรมาภิบาลท้องถิ่น : บทเรียนจากต่างแดน

2 วัน 15 ชั่วโมง ago
By ถวิลวดี บุรีกุล. นนทบุรี : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2552 . 149 หน้า : 21 ซม.. 9789744495099 Place Hold on ธรรมาภิบาลท้องถิ่น : บทเรียนจากต่างแดน

9/11 สิทธิมนุษยชนกับสงครามก่อการร้าย = Human rights after September 11

2 วัน 15 ชั่วโมง ago
By พวงทอง ภวัครพันธุ์, ผู้แปล. กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2548 . 109 หน้า ; 9747799677 Place Hold on 9/11 สิทธิมนุษยชนกับสงครามก่อการร้าย = Human rights after September 11

คู่มือเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี : การจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติราชการประจำปี การติดตามและประเมินผล [2nd]

2 วัน 15 ชั่วโมง ago
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2549 . 102 หน้า : 23 ซม.. 9749871375 Place Hold on คู่มือเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี : การจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติราชการประจำปี การติดตามและประเมินผล [2nd]

หลากหลายคือหนึ่งเดียว : ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ฉบับเด็กและเยาวชน [2nd]

2 วัน 15 ชั่วโมง ago
กรุงเทพฯ : กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, 2552 . 96 หน้า : 16 ซม.. 9789747709490 Place Hold on หลากหลายคือหนึ่งเดียว : ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ฉบับเด็กและเยาวชน [2nd]

รัฐ สังคม และการเปลี่ยนแปลง : การพิจารณาในเชิงอำนาจ นโยบาย และเครือข่ายความสัมพันธ์

2 วัน 15 ชั่วโมง ago
By อนุสรณ์ ลิ่มมณี. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2542 . 202 หน้า ; 9748721299 Place Hold on รัฐ สังคม และการเปลี่ยนแปลง : การพิจารณาในเชิงอำนาจ นโยบาย และเครือข่ายความสัมพันธ์
Search results with limit(s): '(suppress:false) AND itype:(("GB"))' at National Assembly Library of Thailand
19 minutes 56 seconds ago