Legislative Documents

บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 27 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ชั้น 2 ถนนสามเสน แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

6 วัน 14 ชั่วโมง ago
บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 27 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ชั้น 2 ถนนสามเสน แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

รายงานการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 5/2564 วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เล่ม 3

1 สัปดาห์ 2 วัน ago
รายงานการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 5/2564 วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เล่ม 3

รายงานการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 5/2564 วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เล่ม 2

1 สัปดาห์ 2 วัน ago
รายงานการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 5/2564 วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เล่ม 2

รายงานการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 5/2564 วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เล่ม 1

1 สัปดาห์ 2 วัน ago
รายงานการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 5/2564 วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เล่ม 1

รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง ยานยนต์ไฟฟ้า คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร

3 สัปดาห์ ago
รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง ยานยนต์ไฟฟ้า คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร

เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (เล่ม 2)

1 เดือน ago
เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (เล่ม 2)

เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ....

1 เดือน ago
เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ....

เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

1 เดือน ago
เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมพุทธศาสนิกชนในการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา พ.ศ. ....

1 เดือน 1 สัปดาห์ ago
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมพุทธศาสนิกชนในการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา พ.ศ. ....

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมพุทธศาสนิกชนในการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา พ.ศ. ....

1 เดือน 1 สัปดาห์ ago
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมพุทธศาสนิกชนในการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา พ.ศ. ....
29 minutes 1 second ago