Legislative Documents

รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา

1 วัน 12 ชั่วโมง ago
รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา

ขอเสนอญัตติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการพลิกโฉมพืชสมุนไพรไทยด้วยการวิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้เสนอ 

1 วัน 14 ชั่วโมง ago
ขอเสนอญัตติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการพลิกโฉมพืชสมุนไพรไทยด้วยการวิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้เสนอ 

ความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - มาเลเซีย (สะพานสตูล - เปอร์ลิส) หรือ Andaman Gateway ณ จังหวัดสตูล

1 วัน 15 ชั่วโมง ago
ความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - มาเลเซีย (สะพานสตูล - เปอร์ลิส) หรือ Andaman Gateway ณ จังหวัดสตูล

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน สำหรับปี 2561 ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ตามมาตรา 69…

1 วัน 15 ชั่วโมง ago
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน สำหรับปี 2561 ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ตามมาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553) 

ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการให้ความช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่ง (กลุ่มคนไร้บ้าน) เพื่อการส่งเสริมศักยภาพด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส…

1 วัน 16 ชั่วโมง ago
ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการให้ความช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่ง (กลุ่มคนไร้บ้าน) เพื่อการส่งเสริมศักยภาพด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา

ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา กรณีการฎีกาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา ของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ วุฒิสภา

1 วัน 16 ชั่วโมง ago
ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา กรณีการฎีกาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา ของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ วุฒิสภา

ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การบริหารจัดการฐานข้อมูลแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน\"สร้างความเท่าเทียม ดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง ช่วยเหลือทันท่วงที\" ของคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา 

2 วัน 9 ชั่วโมง ago
ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การบริหารจัดการฐานข้อมูลแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน\"สร้างความเท่าเทียม ดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง ช่วยเหลือทันท่วงที\" ของคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา 

รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ปัญหาข้อขัดข้องในกระบวนการสรรหาขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ของคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา

2 วัน 10 ชั่วโมง ago
รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ปัญหาข้อขัดข้องในกระบวนการสรรหาขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ของคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา

ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 8 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564

2 วัน 10 ชั่วโมง ago
ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 8 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 7 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564

2 วัน 11 ชั่วโมง ago
ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 7 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

5 วัน 15 ชั่วโมง ago
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

รายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการปราบปรามยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2558

6 วัน 10 ชั่วโมง ago
รายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการปราบปรามยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2558

สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 8 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธ 24 พฤศจิกายน 2564

6 วัน 10 ชั่วโมง ago
สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 8 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธ 24 พฤศจิกายน 2564

รายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการปราบปรามยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2557

6 วัน 14 ชั่วโมง ago
รายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการปราบปรามยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2557
1 ชั่วโมง 27 minutes ago