อินโฟกราฟิก เรื่อง 2 สิ่งที่เจ้าหนี้ต้องรู้ ก่อนจะให้ใครยืมเงิน!

อินโฟกราฟิก เรื่อง 2 สิ่งที่เจ้าหนี้ต้องรู้ ก่อนจะให้ใครยืมเงิน!
ผู้แต่ง :
นริศรา เพชรพนาภรณ์
จำนวนหน้า :
1
ปีที่พิมพ์ :
2563

2 สิ่งที่เจ้าหนี้ต้องรู้ ก่อนจะให้ใครยืมเงิน!

การเป็นหนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกหรือเรื่องน่าอายแต่อย่างใด 😁
แต่เมื่อเป็นหนี้แล้ว ไม่รู้จักใช้คืนนี่สิ ที่เป็นเรื่องแปลกหรือเรื่องน่าอาย 😔

มาตรา 653 "การกู้ยืมเงินกว่าสองพันบาทขึ้นไปนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญ จะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่
ในการกู้ยืมเงินมีหลักฐานเป็นหนังสือนั้น ท่านว่าจะนำสืบการใช้เงินได้ต่อเมื่อมีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ให้ยืมมาแสดงหรือเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมนั้นได้เวนคืนแล้ว หรือได้แทงเพิกถอนลงในเอกสารนั้นแล้ว"

อ่านเพิ่มเติม

พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2548

หมวดหมู่อินโฟกราฟิก :