กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

อินโฟกราฟิก เรื่อง ประชุมลับ

ประชุมลับ หมายถึง การประชุมสภาผู้แทนราษฎร การประชุมวุฒิสภา การประชุมร่วมกันของรัฐสภา และการประชุมคณะกรรมาธิการ ซึ่งกระทำเป็นการลับตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมสภา เช่น คณะรัฐมนตรีร้องขอให้ประชุมลับ เป็นต้น และเมื่อมีการประชุมลับ บุคคลภายนอกหรือแม้แต่สื่อมวลชนก็ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าฟังการประชุม

อ่านเพิ่มเติม

ศัพท์ประชุมลับ

อินโฟกราฟิก เรื่อง ปฏิญาณตน

ปฏิญาณตน หมายถึง พิธีการที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ต้องกระทำก่อนเข้ารับหน้าที่โดยผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ให้คำมั่นสัญญาต่อที่ประชุมรัฐสภา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาให้คำมั่นสัญญาต่อที่ประชุมที่ตนเป็นสมาชิกว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนก่อนเริ่มต้นการปฏิบัติหน้าที่

อ่านเพิ่มเติม

ศัพท์ปฏิญาณตน

อินโฟกราฟิก เรื่อง บันทึกการออกเสียงลงคะแนน

บันทึกการออกเสียงลงคะแนน หมายถึง การจัดทำบันทึกการออกเสียงในการลงคะแนนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกรัฐสภา โดยให้เลขาธิการของแต่ละสภาจัดทำบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกแต่ละคนและให้เปิดเผยบันทึกการออกเสียงลงคะแนนไว้ ณ บริเวณสภาเพื่อให้สมาชิกตรวจดูได้ รวมทั้งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่น และเพื่อให้ประชาชนทราบได้ทั่วไปด้วย เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเป็นการลับ ทั้งนี้ สมาชิกมีสิทธิขอแก้ไขเพิ่มเติมบันทึกการออกเสียงลงคะแนนให้ตรงตามที่เป็นจริงได้

อ่านเพิ่มเติม

อินโฟกราฟิก เรื่อง กระทู้ถามแยกเฉพาะ

กระทู้ถามแยกเฉพาะ หมายถึง ข้อซักถามที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีต่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่มีลักษณะเฉพาะเรื่อง เฉพาะพื้นที่ เฉพาะบุคคล หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบุว่าให้ตอบในห้องกระทู้ถาม

กระทู้ถามแยกเฉพาะมีเฉพาะในสภาผู้แทนราษฎร และมีขึ้นเป็นครั้งแรกในข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 เพื่อเพิ่มช่องทางให้สามารถถามและตอบกระทู้ถามได้มากขึ้น ซึ่งจะทำให้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้รับการแก้ไขได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วย

อ่านเพิ่มเติม

ศัพท์กระทู้ถามแยกเฉพาะ

อินโฟกราฟิก เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 การรถไฟแห่งประเทศไทย

ขอนำเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ​

โดยงบปี 2566 ยอดรวม 12,006,430,600 บาท แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ

  1. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชําระหนี้ภาครัฐ 8,318,178,800 บาท
  2. งบประมาณรายจ่ายของรัฐวิสาหกิจ 2,902,101,700 บาท
  3. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 463,170,800 บาท
  4. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 322,979,300 บาท

อ่านเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

อินโฟกราฟิก เรื่อง เกณฑ์การเลื่อนยศตำรวจ

การเลื่อนยศของตำรวจ

กฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งยศ พ.ศ. 2554

8.2 ข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรซึ่งจะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งยศสูงขึ้นต้องมีจํานวนปีที่รับราชการตามข้อ 8.1 ยกเว้นผู้ที่บรรจุในคุณวุฒิดังต่อไปนี้ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

    8.2.1 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าซึ่งมีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสี่ปีให้รับราชการในชั้นยศร้อยตํารวจตรีหนึ่งปี

อินโฟกราฟิก เรื่อง ใส่ร้าย ผู้สมัคร ส.ส. ว่าทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง

ใส่ร้าย ผู้สมัคร ส.ส. ว่าทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ปรับ - คุก - ยุบพรรค

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561

มาตรา 143 ผู้ใดกระทำการอันเป็นเท็จเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าผู้สมัครผู้ใดกระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนดห้าปี

อินโฟกราฟิก เรื่อง กระบวนการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร

ขั้นตอนการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร

ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562

หมวด 1 การเลือกประธานสภาและรองประธานสภา

ข้อ 6 การเลือกประธานสภา ​ สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกได้หนึ่งชื่อ ​ การเสนอนั้นต้องมีจำนวนสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่ายี่สิบคน ให้ผู้ถูกเสนอชื่อตามวรรคหนึ่งกล่าวแสดงวิสัยทัศน์ในการที่จะดำรงตำแหน่งต่อที่ประชุมภายในระยะเวลาที่ประธานกำหนด โดยไม่มีการอภิปราย ถ้ามีการเสนอชื่อผู้ใดเพียงชื่อเดียว ให้ถือว่าผู้ถูกเสนอชื่อนั้นเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีการเสนอชื่อหลายชื่อ ให้ออกเสียงลงคะแนนเป็นการลับ ให้ประธานประกาศชื่อผู้ได้รับเลือกต่อที่ประชุม ​ ​

Subscribe to กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ