กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

อินโฟกราฟิก เรื่อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2495

 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2495​

ประวัติความเป็นมา​

  • ภายหลังคณะบริหารประเทศชั่วคราว นำโดยพลเอก ผิน ชุณหะวัณ ได้ทำรัฐประหาร เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 และประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. 2492 แล้วนำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แก้ไขเพิ่มเติม ปี 2482, 2483 มาใช้ไปพลางก่อน รวมถึงให้สภาผู้แทนราษฎรในขณะนั้น แก้ไขรัฐธรรมนูญ ปี 2475 เพื่อใช้เป็นฉบับถาวรต่อไป​

​สาระสำคัญ​

อินโฟกราฟิก เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการจ่ายเงินสินบน

 

เงินสินบน​จาก ป.ป.ช. 

ท่านใด เห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐร่ำรวยผิดปกติ หรือเห็นความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินหรือหนี้สินของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองผิดปกติ รบกวนแจ้ง ป.ป.ช. ได้เลย เผลอ ๆ ได้ทุนตั้งตัวได้เลยนะคะ​ อินโฟกราฟิกให้ข้อมูลวิธีการแจ้งเบาะแส และการจ่ายเงินสินบน

อ่านเพิ่มเติม ​

ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการจ่ายเงินสินบน

อินโฟกราฟิก เรื่อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492

 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492

ประวัติความเป็นมา​

  • รัฐธรรมนูญฉบับนี้ เป็นรัฐธรรมนูญที่ร่างโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญเป็นฉบับแรก ประกอบด้วยสมาชิก 40 คน ​

 ​สาระสำคัญ​

อินโฟกราฟิก เรื่อง ความแตกต่างระหว่างความผิดฐานล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศกับการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้กำหนดฐานความผิดใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน คือ ความผิดฐานล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
หากมองอย่างผิวเผินอาจทำให้เข้าใจผิดว่าเหมือนความผิดฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการแยกฐานความผิด ขอนำเสนอการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสองฐานความผิดนี้

อ่านเพิ่มเติม

รวมบทความ ก.พ.ค. ขอบอก เล่ม 4 จัดทำโดย สำนักงาน ก.พ. สำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม

อินโฟกราฟิก เรื่อง พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564

 

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 3 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 โดยจะมีการพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 หรือ "พ.ร.ก. กู้เงิน 5 แสนล้าน"

กลุ่มงานบริการวิชาการ 2 สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้จัดทำเอกสารประกอบการพิจารณา ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้

บทสรุปสำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ส่วนที่ 1

อินโฟกราฟิก เรื่อง 5 มิถุนายน วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ


วันข้าวและชาวนา

รู้หรือไม่? 5 มิถุนายน นอกจากเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกแล้ว ยังเป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติอีกด้วย

ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การกำหนดวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ

เล่ม 136 ตอนพิเศษ 48 ง ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2552 กำหนดให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ


ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

อินโฟกราฟิก เรื่อง วันสิ่งแวดล้อมโลก WORLD ENVIRONMENT DAY

 

5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก

ในวันดี ๆ ขอนำเอาความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของวันสิ่งแวดล้อมโลกมาแชร์นะคะ


เรื่องน่ารู้ วันสิ่งแวดล้อมโลก (หน้า 116-121) ในเอกสารข่าวรัฐสภา ปีที่ 38 ฉบับที่ 800 (มิ.ย. 2556) กล่าวถึงวันสิ่งแวดล้อมโลกโดย

องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) กำหนดให้วันที่ 5 มิถุนายน เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก

ระหว่างวันที่ 5-16 มิถุนายน 2515 ได้มีการประชุมชื่อ "การประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อม" (UN Conference on the Human Environment) ณ กรุงสตอกโฮล์ม สวีเดน

Subscribe to กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ