อินโฟกราฟิก เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

อินโฟกราฟิก เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้แต่ง :
นราภัทร เพชรมณี
จำนวนหน้า :
1
ปีที่พิมพ์ :
2564

 

ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

​การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 15 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ 27 มกราคม 2564​ ในระเบียบวาระ เรื่องด่วนที่ 1 ​ที่่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....​ ซึ่่งคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้เสนอ​

มีหลักการ ​
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ดังต่อไปนี้​
     (1) เพิ่มบทนิยามคำว่า "ผู้ให้บริการ" และ "ผู้ใช้บริการ" (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 4) 
     (2) แก้ไขเพิ่มบทนิยามคำว่า "มาตรการทางเทคโนโลยี" (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 4) ​
     (3) ยกเลิกบทนิยามคำว่า "การหลบเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยี" (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 4) ​
     (4) แก้ไขเพิ่มเติมอายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในงานภาพถ่าย (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 21) ​
     (5) แก้ไขเพิ่มเติมข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ให้บริการ (ยกเลิกมาตรา 32/3 เพิ่มส่วนที่ 7 ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ให้บริการ มาตรา 43/1 มาตรา 43/2 มาตรา 43/3 มาตรา 43/4 และมาตรา 43/5 และแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 53) ​
     (6) แก้ไขเพิ่มเติมให้การทำให้มาตรการทางเทคโนโลยีที่ใช้ควบคุมการเข้าถึงไม่เกิดผลเป็นการละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยี (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 53/4)​
     (7) แก้ไขเพิ่มเติมยกเว้นการละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยี (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 53/5 (1))​
     (8) กำหนดให้การให้บริการ ผลิต ขาย หรือแจกจ่าย ซึ่งบริการ ผลิตภัณฑ์ หรืออุปกรณ์ ที่ทำให้มาตรการทางเทคโนโลยีไม่เกิดผลเป็นการละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยีและกำหนดข้อยกเว้นความรับผิดชอบสำหรับกรณีดังกล่าว รวมทั้งปรับปรุงบทกำหนดโทษให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว (เพิ่มมาตรา 53/6 มาตรา 53/7 และมาตรา 53/8 และแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 70/1)​
    (9) กำหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลิขสิทธิ์ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ (เพิ่มเติมมาตรา 53 วรรคสาม)​

อ่านเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่คุณรติมา คชนันทน์ คุณภูมิพิชญ์ ​ ยาสิทธิ์ คุณอานันท์ เกียรติสารพิภพ คุณวรพงษ์ แพรม่วง และคุณพิมพ์ธัญญา ฆ้องเสนาะ กลุ่มงานบริการวิชาการ 2 สำนักวิชาการ ​ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้จัดทำ​ ประกอบด้วย

 • คำนำ​​
 • บทสรุปสำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร​
 • ส่วนที่ 1​
  • หลักการและเหตุผลร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....[คณะรัฐมนตรี]​
  • สรุปสาระสำคัญร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....[คณะรัฐมนตรี]​
  • ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 กับร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....[คณะรัฐมนตรี]​
 • ส่วนที่ 2 บทวิเคราะห์​
 • ส่วนที่ 3 ข้อมูลประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ​
  • มาตรการแจ้งเตือนและเอาออก : กรณีศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทยกับต่างประเทศ​
  • แนวปฏิบัติการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาด้านดิจิทัล (IP Series: Best Practices on Digital IP Promotion)​


อ่านเพิ่มเติม

ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....​ 

เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 15 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ 27 มกราคม 2564​