อินโฟกราฟิก เรื่อง หาบเร่แผงลอยในกรุงเทพมหานคร

อินโฟกราฟิก เรื่อง หาบเร่แผงลอยในกรุงเทพมหานคร
ผู้แต่ง :
นราภัทร เพชรมณี
จำนวนหน้า :
1
ปีที่พิมพ์ :
2564

 

หาบเร่แผงลอยในกรุงเทพมหานคร 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังต้องช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาหาบเรแผงลอยในกกรุงเทพฯ กันต่อไป
จากผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการหาบเร่แผงลอยในกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างเสริมเศรษฐกิจฐานราก ชีวิต และชุมชน ของคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา

โดยกระทรวงมหาดไทยพิจารณาร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงคมนาคม สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสม สรุปในภาพรวม 
อ่านข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ วุฒิสภา

  • มาตรการระยะเร่งด่วน 1-6 เดือน
  • มาตรการระยะกลาง 6-12 เดือน
  • มาตรการระยะยาว 1-2 ปี
  • ผลการพิจารณา/ดำเนินการในแต่ละข้อ

ข้อมูลสรุปภาพรวม การดำเนินการจัดระเบียบผู้ค้าของ กทม. 5 ข้อ
ข้อ 2 ปัญหาและผลกระทบต่อสังคม มีมากถึง 10 ข้อ น่าสนใจ เลยหยิบเอามานำเสนอ และหากได้รับการแก้ไขก็จะเกิดผลดี ประกอบด้วย

     2.1 ปัญหาด้านการจราจร 
     2.2 ปัญหาด้านความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย
     2.3 ปัญหาด้านความปลอดภัยสาธารณะชน 
     2.4 ปัญหาด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
     2.5 ปัญหาการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบของผู้ประกอบการรายใหญ่
     2.6 ปัญหาด้านการนำที่สาธารณะไปแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
     2.7 ปัญหาด้านความไม่เป็นธรรม
     2.8 ปัญหาสวัสดิภาพของประชาชน
     2.9 ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย
     2.10 ปัญหาด้านภาพลักษณ์ของประเทศและกรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม


ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการหาบเร่แผงลอยในกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างเสริมเศรษฐกิจฐานราก ชีวิต และชุมชน ของคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา

ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 19 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564