อินโฟกราฟิก เรื่อง รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ในเด็กและเยาวชน

อินโฟกราฟิก เรื่อง รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ในเด็กและเยาวชน
ผู้แต่ง :
นราภัทร เพชรมณี
จำนวนหน้า :
1
ปีที่พิมพ์ :
2564

 

การพนันออนไลน์

รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ในเด็กและเยาวชน ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา

คณะกรรมาธิการฯ ได้เล็งเห็นความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการพนันออนไลน์ที่กระทบต่อประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ได้มีการศึกษาสถานการณ์ปัญหา  ผลกระทบ แนวทางและกลไก รูปแบบ องค์ประกอบ ภารกิจ บทบาทของค์กรหลักทีดูแลจัดการปัญหาการพนันออนไลน์ ผลักดันให้มีกฎหมายเพื่อกำกับดูแลเป็นกรอบป้องกันคุ้มครองเด็กและเยาวชน 


แนวทางการแก้ไขปัญหา คณะกรรมาธิการฯ ได้จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ในเด็กและเยาวชนเพื่อใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็น 5 ด้าน 

  1. การผลักดันประเด็นการรู้เท่าทันพนันออนไลน์เป็นวาระสำคัญเร่งด่วน
  2. การสร้างและพัฒนาให้เกิดกลไกในกำกับของรัฐเพื่อทำหน้าที่บูรณาการ ความร่วมมือในการดำเนินงาน
  3. การสร้างองค์ความรู้ การจัดการความรู้ และเผยแพร่
  4. ส่งเสริมบทบาทและระดมความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการป้องกัน ลดผลกระทบ ให้คำปรึกษา และบำบัดเยียวยา
  5. การสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายเฝ้าระวัง และส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมาย


อ่านเพิ่มเติม

รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ในเด็กและเยาวชน ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา