อินโฟกราฟิก เรื่อง อภิธานศัพท์ ผู้นำฝ่ายค้าน : Leader of the Opposition

อินโฟกราฟิก เรื่อง อภิธานศัพท์ ผู้นำฝ่ายค้าน : Leader of the Opposition
ผู้แต่ง :
นริศรา เพชรพนาภรณ์
จำนวนหน้า :
1
ปีที่พิมพ์ :
2564

ผู้นําฝ่ายค้าน : Leader of the Opposition

เกาะกระแสการพิจารณาญัตติ ขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล รัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ด้วยอภิธานศัพท์ในวงงานรัฐสภา 

วันนี้ขอเสนอคำว่า "ผู้นําฝ่ายค้าน : Leader of the Opposition" ซึ่งเป็นหนึ่งในอภิธานศัพท์ในวงงานรัฐสภา ที่สํานักภาษาต่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้จัดทำขึ้น

ตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.. 2475 รัฐสภายังไม่เคยให้การรับรองนักการเมืองฝา่ยค้านอย่างเป็นทางการ ทั้งที่นักการเมืองฝ่ายค้านนั้นมีความสำคัญในระบอบประชาธิปไตยเช่นกัน ดังนั้น เพื่อให้นักการเมืองฝ่ายค้านได้รับการรับรองให้เป็นที่ประจักษ์ ผู้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2517 จึงได้บัญญัติให้หัวหน้าพรรคฝ่ายค้านได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านอย่างเป็นทางการ นับจากนั้นเป็นต้นมาจึงได้มีการบัญญัติให้มีผู้นำฝ่ายค้านในรัฐธรรมนูญฉบับต่อมาจนถึงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน

อ่านเพิ่มเติม

อภิธานศัพท์ในวงงานรัฐสภา