อินโฟกราฟิก เรื่อง คำต้องห้ามในการโฆษณาคุณภาพ คุณประโยชน์หรือสรรพคุณอาหารตามหลักเกณฑ์การโฆษณาอาหาร พ.ศ. 2564

อินโฟกราฟิก เรื่อง คำต้องห้ามในการโฆษณาคุณภาพ คุณประโยชน์หรือสรรพคุณอาหารตามหลักเกณฑ์การโฆษณาอาหาร พ.ศ. 2564
ผู้แต่ง :
ใหม่ มูลโสม
จำนวนหน้า :
1
ปีที่พิมพ์ :
2564

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ประกาศ หลักเกณฑ์การโฆษณาอาหาร พ.ศ. 2564 ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ที่ผ่านมา​โดยมีหลักการและเหตุผล คือ เพื่อให้การโฆษณาอาหารมีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน มีความชัดเจน และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 

​มาตรา 40 ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหาร อันเป็นเท็จหรือเป็นการหลอกลวง ให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร

มาตรา 41 ผู้ใดประสงค์จะโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ทางฉายภาพ ภาพยนตร์ หรือทางหนังสือพิมพ์ หรือสิ่งพิมพ์อื่น หรือด้วยวิธีการอื่นใดเพื่อประโยชน์ในทางการค้า ต้องนำเสียง ภาพ ภาพยนตร์ หรือข้อความที่จะโฆษณาดังกล่าวนั้นให้ผู้อนุญาตตรวจพิจารณาก่อน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงโฆษณาได้​

โดยคำที่ไม่อนุญาตในการโฆษณา คุณภาพ คุณประโยชน์หรือสรรพคุณของอาหาร เช่น​ ศักดิ์สิทธิ์ มหัศจรรย์ ปาฏิหาริย์ วิเศษ ​ เลิศที่สุด ดีเลิศ ชนะเลิศ ชั้นเลิศ เลิศเลอ ​ ล้ำเลิศ เลิศลํ้า ยอด ยอดเยี่ยม ยอดไปเลย เยี่ยมยอด เยี่ยมไปเลย สุดยอด ที่หนึ่ง หนึ่งเดียว ที่หนึ่งเลย ที่สุด ดีที่สุด ดีเด็ด สูงสุด เด็ดขาด หายห่วง หายขาด หมดกังวล สุดเหวี่ยง ไม่มีผลข้างเคียง ไร้ผลข้างเคียง อย. รับรอง ปลอดภัย เห็นผลเร็ว​

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์การโฆษณาอาหาร พ.ศ. 2564