อินโฟกราฟิก เรื่อง หนังสือ วัฒนธรรมทางการเมือง

อินโฟกราฟิก เรื่อง หนังสือ วัฒนธรรมทางการเมือง
ผู้แต่ง :
นริศรา เพชรพนาภรณ์
จำนวนหน้า :
1
ปีที่พิมพ์ :
2564

 

หนังสือ ชื่อเรื่อง วัฒนธรรมทางการเมือง จัดทำโดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปี 2556

“วัฒนธรรมการเมืองเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมทางสังคมที่มีความเกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครอง

ส่วนประกอบที่สำคัญของวัฒนธรรมทางการเมือง คือ ค่านิยม ความเชื่อ และทัศนคติที่บุคคลมีต่อระบบการเมืองของตน และแสดงออกโดยการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง วัฒนธรรมทางการเมืองถูกกำหนดขึ้นโดยภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ … ผ่านกระบวนการหล่อหลอมของสังคม ... และสอดรับกับสภาพแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในแต่ละช่วงเวลา”

ภายในเล่มประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

  • ความหมายของวัฒนธรรมทางการเมือง (political culture)
  • ประเภทของวัฒนธรรมทางการเมือง 
  • ความสำคัญของวัฒนธรรมทางการเมือง 
  • องค์ประกอบของวัฒนธรรมทางการเมือง 
  • อิทธิพลของวัฒนธรรมทางการเมืองที่มีผลต่อคนในสังคม 
  • ลักษณะของวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย 
  • ความสัมพันธ์การกล่อมเกลาทางการเมืองกับวัฒนธรรมทางการเมือง 
  • การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยผ่านกระบวนการจัดการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

วัฒนธรรมทางการเมือง