อินโฟกราฟิก เรื่อง ข้อแตกต่างในเรื่องการบริหารงานทั่วไปของมหาวิทยาลัยของรัฐกับมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

อินโฟกราฟิก เรื่อง ข้อแตกต่างในเรื่องการบริหารงานทั่วไปของมหาวิทยาลัยของรัฐกับมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
ผู้แต่ง :
ใหม่ มูลโสม
จำนวนหน้า :
1
ปีที่พิมพ์ :
2564

 

"...มหาวิทยาลัยมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน กล่าวคือ เป็นนิติบุคคลที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น และเป็นที่รับทราบและเข้าใจโดยทั่วไป ทั้งจากกฎเกณฑ์ทางกฎหมายที่มีมาก่อนการปฏิรูปการศึกษา ​ และจากความเข้าใจของบุคลากรในมหาวิทยาลัยของรัฐ และในกระทรวงศึกษาธิการ ​ซึ่งต่อมามหาวิทยาลัยของรัฐได้ย้ายมาสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ว่า มหาวิทยาลัยของรัฐมีสถานะเทียบเท่ากรม และอธิการบดีมีสถานะเทียบเท่ากับอธิบดีในระบบราชการ ​แต่แท้ที่จริงแล้ว มหาวิทยาลัยของรัฐมีลักษณะพิเศษบางประการที่แตกต่างไปจากกรมทั้งหลายในระบบราชการส่วนกลาง ​

ความแตกต่างหรือการมีลักษณะพิเศษเฉพาะของมหาวิทยาลัยของรัฐเหล่านี้ เป็นความแตกต่างในหลักการสำคัญที่ทำให้โครงสร้างการบริหารอำนาจหน้าที่ ​ และกระบวนการบริหารงานมหาวิทยาลัยของรัฐมีความแตกต่างไปจากโครงสร้างการบริหาร อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการอื่น ​และลักษณะพิเศษของมหาวิทยาลัยของรัฐยังคงมีอยู่ต่อไป แม้ในเวลาต่อมามีมหาวิทยาลัยของรัฐหลายแห่งได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ​

ดังนั้น ​การจะพิจารณาและสร้างกรอบความคิดทางกฎหมายและการบริหารงานมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ​จึงจะต้องเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจข้อแตกต่างของความเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐกับมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐให้ดีเสียก่อน..."​ ​ ​ ​

ข้อความข้างบน คือ ​ ความนำ ของบทความ ชื่อ "ข้อแตกต่างของมหาวิทยาลัยของรัฐกับมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ" ผลงานของ ผศ. ดร.เศรษฐวัฒน์ โชควรกุล และวิกานดา ชัยรัตน์ ซึ่งลงพิมพ์ใน รัฐสภาสาร ปีที่ 69 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-ก.พ. 2564) ส่วนรายละเอียดของบทความ

อ่านเพิ่มเติม

รัฐสภาสาร ปีที่ 69 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-ก.พ. 2564)​​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​