อินโฟกราฟิก เรื่อง การกู้เงินตาม พ.ร.ก. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้กรอบวงเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้านล้านบาท

อินโฟกราฟิก เรื่อง การกู้เงินตาม พ.ร.ก. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้กรอบวงเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้านล้านบาท
ผู้แต่ง :
นราภัทร เพชรมณี
จำนวนหน้า :
1
ปีที่พิมพ์ :
2564

 

กู้เงินเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดจากโรคโควิด-19

ตามที่รัฐบาลได้ตราพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ซึ่งกําหนดวงเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้านล้านบาท เพื่อนําไปใช้สําหรับแผนงานหรือโครงการตามบัญชีท้าย พ.ร.ก. และมาตรา 10 แห่ง พ.ร.ก. กําหนดให้ภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณให้กระทรวงการคลัง รายงานการกู้เงินตามพระราชกําหนดนี้ที่กระทําในปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้วให้รัฐสภาทราบ

ซึ่งบรรจุในระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา ไปดูรายงานฉบับนี้กันค่ะ

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรา 10 แห่งพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เล่มรายงานฉบับนี้ประกอบด้วย

  • ความเป็นมาและข้อเท็จจริง
     
  • รายละเอียดการกู้เงินภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563
     
  • สถานะการอนุมัติแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563
     
  • ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับ

อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรา 10 แห่งพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564

พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563