อินโฟกราฟิก เรื่อง ประมาณการรายรับ 2565

อินโฟกราฟิก เรื่อง ประมาณการรายรับ 2565
ผู้แต่ง :
นริศรา เพชรพนาภรณ์
จำนวนหน้า :
1
ปีที่พิมพ์ :
2564

 

ประมาณการรายรับ 2565

รายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ประมาณการไว้ จำนวน 3,100,000 ล้านบาท ลดลง จำนวน 185,962.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.7 เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการรายรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งประมาณการไว้ จำนวน 3,285,962.5 ล้านบาท ​

ประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3,100,000 ล้านบาท จำแนกได้ ดังนี้​

 1. รายได้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คาดว่าจะจัดเก็บรายได้ประเภทต่าง ๆ ได้จำนวน 2,885,700 ล้านบาท เมื่อหัก
  - ลดภาระการคืนภาษีของกรมสรรพากร จำนวน 336,200 ล้านบาท ​
  - อากรถอนคืนกรมศุลกากร จำนวน 8,300 ล้านบาท
  ​- การกันเงินเพื่อชดเชยภาษีสำหรับสินค้าส่งออก จำนวน 12,900 ล้านบาท
  ​- การจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 17,300 ล้านบาท​
  - การจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 111,000 ล้านบาท

  ​จะคงเหลือเป็นรายได้สุทธิ จำนวน 2,400,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 77.4 ของประมาณการรายรับ
   
 2. เงินกู้ ด้วยประมาณการรายจ่ายจะสูงกว่าประมาณการรายได้สุทธิ จำนวน 700,000 ล้านบาท จึงกำหนดจำนวนดังกล่าวให้เป็นเงินกู้ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 22.6 ของประมาณการรายรับ​

​ ​อ่านเพิ่มเติม

งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี)​