อินโฟกราฟิก เรื่อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475

อินโฟกราฟิก เรื่อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475
ผู้แต่ง :
นริศรา เพชรพนาภรณ์
ใหม่ มูลโสม
จำนวนหน้า :
1
ปีที่พิมพ์ :
2564

 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475

ประวัติความเป็นมา​

 • เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2475 หลวงประดิษฐ์มนูธรรม ได้เสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ว่า พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 ที่ใช้บังคับอยู่นี้ ได้สร้างขึ้นด้วยเวลากะทันหัน อาจมีข้อบกพร่องได้ จึงควรจะได้ตั้งผู้มีความรู้ความชำนาญ ตรวจแก้ไขเพิ่มเติมเสียใหม่ ให้เรียบร้อยบริบูรณ์ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบด้วย และได้ตั้งกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ​
   
 • เมื่อกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ พิจารณายกร่างรัฐธรรมนูญเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้นำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญตั้งแต่วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2475 จนกระทั่งถึงวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2475 จึงแล้วเสร็จ
 • จากนั้นเจ้าพระยาพิชัยญาติ ประธานสภาผู้แทนราษฎร นำร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2475


สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญ​

 1. สภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งของราษฎรมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี​
 2. คณะรัฐมนตรีประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างน้อย 14 คน แต่ไม่เกิน 24 คน ต้องมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร​
 3. กำหนดถึงสิทธิและหน้าที่ของชนชาวไทยไว้ เช่น ความเสมอภาคของบุคคล เสรีภาพของบุคคลในด้านต่าง ๆ​

การสิ้นสุด​

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 ถูกยกเลิกไปเนื่องจากมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 มีระยะเวลาในการใช้บังคับ 13 ปี 5 เดือน​
​ ​
เกร็ดเล็ก ๆ เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475

 • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 มีการแก้ไขเพิ่มเติมว่าด้วยนามประเทศ โดยมีการแก้ไขชื่อ ประเทศสยาม เป็นคำว่า ประเทศไทย ประกาศใช้เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2482 ​
   
 • ​24 มิถุนายน 2483 จอมพลแปลก พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีได้ทำพิธีเปิดอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ณ ถนนราชดำเนิน เพื่อเป็นการแสดงว่าประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีรัฐธรรมนูญเป็นหลักในการปกครองประเทศ ​


อ่านเพิ่มเติม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475