อินโฟกราฟิก เรื่อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489

อินโฟกราฟิก เรื่อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489
ผู้แต่ง :
นริศรา เพชรพนาภรณ์
ใหม่ มูลโสม
จำนวนหน้า :
1
ปีที่พิมพ์ :
2564

 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489​

ประวัติความเป็นมา​

ความเป็นมาของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เริ่มจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้ร่วมกันเสนอญัตติแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยต่อสภาผู้แทนราษฎร โดยให้เหตุผลว่า ​

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ "รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2475 บังคับใช้มานานกว่า 14 ปีแล้ว เหตุการณ์บ้านเมืองได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นอันมากสมควรจะให้มีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ของชาติ" ​

 • วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 มีการพระราชพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญ โดยนายปรีดี พนมยงค์ นายกรัฐมนตรี นำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย​

สาระสำคัญ​

 1. รัฐสภา มีสองสภา คือ พฤฒสภา และสภาผู้แทน​

  พฤฒสภา ประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งของราษฎร ยกเว้นในวาระที่เริ่มแรกตามบทเฉพาะกาล ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 เป็นผู้เลือกตั้งสมาชิกพฤฒสภา จำนวน 80 คน​

  สภาผู้แทน ประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งของราษฎร ดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี ต้องไม่เป็นข้าราชการประจำ​
   
 2. คณะรัฐมนตรี ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอีกอย่างน้อย 10 คน และอย่างมาก 18 คน​
   
 3. ให้เสรีภาพแก่ประชาชนในการที่จะรวมกันเป็นพรรคการเมืองเพื่อดำเนินกิจกรรมทางการเมืองได้​
   
 4. ให้มีคณะตุลาการรัฐธรรมนูญประกอบด้วยประธานคนหนึ่งและตุลาการอีก 14 คน มีหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยกฎหมายใดว่ามีข้อความแย้งหรือขัดต่อรัฐธรรมนูญฉบับนี้​

การสิ้นสุด​

 • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 ถูกยกเลิกโดยคณะรัฐประหาร เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 มีระยะเวลาในการใช้บังคับ 1 ปี 6 เดือน​

เกร็ดเล็ก ๆ เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489

 • คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 มีอดีตนายกรัฐมนตรี ถึง 3 ท่าน คือ​
  • นายปรีดี พนมยงค์ เป็นประธานกรรมาธิการ ​
  • หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช เป็นกรรมาธิการ ​
  • หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นเลขานุการกรรมาธิการ​

อ่านเพิ่มเติม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2489