อินโฟกราฟิก เรื่อง 5 มิถุนายน วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ

อินโฟกราฟิก เรื่อง 5 มิถุนายน วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ
ผู้แต่ง :
นราภัทร เพชรมณี
จำนวนหน้า :
1
ปีที่พิมพ์ :
2564


วันข้าวและชาวนา

รู้หรือไม่? 5 มิถุนายน นอกจากเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกแล้ว ยังเป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติอีกด้วย

ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การกำหนดวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ

เล่ม 136 ตอนพิเศษ 48 ง ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2552 กำหนดให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ


ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

เล่ม 136 ตอนพิเศษ 48 ง ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
 

หมวดหมู่อินโฟกราฟิก :