อินโฟกราฟิก เรื่อง พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564

อินโฟกราฟิก เรื่อง พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564
ผู้แต่ง :
นริศรา เพชรพนาภรณ์
จำนวนหน้า :
1
ปีที่พิมพ์ :
2564

 

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 3 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 โดยจะมีการพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 หรือ "พ.ร.ก. กู้เงิน 5 แสนล้าน"

กลุ่มงานบริการวิชาการ 2 สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้จัดทำเอกสารประกอบการพิจารณา ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้

บทสรุปสำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ส่วนที่ 1

  • หลักการและเหตุผลพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564
  • สรุปสาระสำคัญพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564
  • บัญชีท้ายพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564

ส่วนที่ 2 บทวิเคราะห์

ส่วนที่ 3 ข้อมูลประกอบการพิจารณาพระราชกำหนด

  • พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 มีผลบังคับใช้แล้ว
  • ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563-เมษายน 2564)
  • ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564)
  • พ.ร.ก. กู้เงินสำหรับโควิด-19 เพิ่มเติม 5 แสนล้านบาท
  • สำรวจหนี้สาธารณะประเทศต่าง ๆ จะไปถึงไหน เพื่อรับมือวิกฤติโควิด-19!
  • ผลการอนุมัติโครงการและการเบิกจ่ายแผนงานหรือโครงการ ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563
  • ข้อมูลหนี้สาธารณะคงค้าง ณ เดือนเมษายน 2564

อ่านเพิ่มเติม

เอกสารประกอบการพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564