อินโฟกราฟิก เรื่อง ความแตกต่างระหว่างความผิดฐานล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศกับการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

อินโฟกราฟิก เรื่อง ความแตกต่างระหว่างความผิดฐานล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศกับการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
จำนวนหน้า :
1
ปีที่พิมพ์ :
2564

 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้กำหนดฐานความผิดใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน คือ ความผิดฐานล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
หากมองอย่างผิวเผินอาจทำให้เข้าใจผิดว่าเหมือนความผิดฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการแยกฐานความผิด ขอนำเสนอการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสองฐานความผิดนี้

อ่านเพิ่มเติม

รวมบทความ ก.พ.ค. ขอบอก เล่ม 4 จัดทำโดย สำนักงาน ก.พ. สำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม