อินโฟกราฟิก เรื่อง กระบวนการการตราพระราชบัญญัติตามบทเฉพาะกาล

อินโฟกราฟิก เรื่อง กระบวนการการตราพระราชบัญญัติตามบทเฉพาะกาล
ผู้แต่ง :
นริศรา เพชรพนาภรณ์
ใหม่ มูลโสม
จำนวนหน้า :
1
ปีที่พิมพ์ :
2564

 

การตราพระราชบัญญัติตามบทเฉพาะกาล​

  • การตราพระราชบัญญัติตามบทเฉพาะกาล ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เป็นการตราขึ้นเพื่อดำเนินการตามหมวด 16 การปฏิรูปประเทศ ให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยให้มีการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศ ในด้านต่าง ๆ จึงกำหนดให้เฉพาะคณะรัฐมนตรีเท่านั้น เป็นผู้มีสิทธิเสนอ และให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา พิจารณาเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการปฏิรูปประเทศ ​


​อินโฟกราฟิกขั้นตอน กระบวนการการตราพระราชบัญญัติตามบทเฉพาะกาล เพื่อให้เห็นภาพได้ชัดขึ้น โดยได้สรุปขั้นตอนดังกล่าวมาจาก Academic Focus (มิ.ย. 2564) [การตราพระราชบัญญัติตามบทเฉพาะกาล] ผลงานของ แดนชัย ไชวิเศษ; ​ กลุ่มงานบริการวิชาการ 1 สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร​

อ่านเพิ่มเติม

Academic Focus (มิ.ย. 2564) [การตราพระราชบัญญัติตามบทเฉพาะกาล]