อินโฟกราฟิก เรื่อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2495

อินโฟกราฟิก เรื่อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2495
ผู้แต่ง :
นริศรา เพชรพนาภรณ์
ใหม่ มูลโสม
จำนวนหน้า :
1
ปีที่พิมพ์ :
2564

 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2495​

ประวัติความเป็นมา​

  • ภายหลังคณะบริหารประเทศชั่วคราว นำโดยพลเอก ผิน ชุณหะวัณ ได้ทำรัฐประหาร เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 และประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. 2492 แล้วนำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แก้ไขเพิ่มเติม ปี 2482, 2483 มาใช้ไปพลางก่อน รวมถึงให้สภาผู้แทนราษฎรในขณะนั้น แก้ไขรัฐธรรมนูญ ปี 2475 เพื่อใช้เป็นฉบับถาวรต่อไป​

​สาระสำคัญ​

  1. รัฐสภามีสภาเดียว คือสภาผู้แทนราษฎร มาจากการเลือกตั้ง มีวาระ 5 ปี​
  2. คณะรัฐมนตรี ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีคนหนึ่ง และรัฐมนตรีอย่างน้อย 14 คน ไม่เกิน 28 คน​
  3. ห้ามฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ไม่ว่ากรณีใด ๆ​
  4. มีการรับรองเสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมือง เป็นผลให้มีการตราพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2498 เป็นครั้งแรก​

​การสิ้นสุด​

  • รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ถูกยกเลิกโดยการปฏิวัติครั้งที่ 2 ของจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2501
  • รวมระยะเวลาใช้บังคับ 6 ปี 7 เดือน 12 วัน​

​อ่านเพิ่มเติม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2495​