อินโฟกราฟิก เรื่อง 4....สิ่ง ที่คณะรัฐมนตรีชุดเดิมหลังยุบสภาทำไม่ได้

อินโฟกราฟิก เรื่อง 4....สิ่ง ที่คณะรัฐมนตรีชุดเดิมหลังยุบสภาทำไม่ได้
ผู้แต่ง :
ใหม่ มูลโสม
จำนวนหน้า :
1
ปีที่พิมพ์ :
2566

 

4...สิ่ง ที่คณะรัฐมนตรีชุดเดิมหลังยุบสภา ทำไม่ได้ ประกอบด้วย

  1. อนุมัติงานหรือโครงการที่มีผลผูกพันต่อ ค.ร.ม. ชุดต่อไป
  2. แต่งตั้ง โยกย้าย/ปลด ข้าราชการ พนักงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่
  3. ใช้จ่ายงบประมาณสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
  4. ใช้บุคลากรของรัฐ เพื่อกระทำการใดอันอาจมีผลต่อการเลือกตั้ง

อ่านเพิ่มเติม : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย [พุทธศักราช 2560]

หมวดหมู่อินโฟกราฟิก :