อินโฟกราฟิก เรื่อง ตั้งซ่อม

อินโฟกราฟิก เรื่อง ตั้งซ่อม
ผู้แต่ง :
นราภัทร เพชรมณี
จำนวนหน้า :
1
ปีที่พิมพ์ :
2566

 

ตั้งซ่อม หมายถึง การแต่งตั้งกรรมาธิการแทนในตำแหน่งที่ว่างลง

ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมาธิการดังกล่าวนั้น เมื่อเกิดกรณีที่ตำแหน่งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการใดว่างลงด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง จะต้องมีการแต่งตั้งกรรมาธิการแทนตำแหน่งที่ว่างลงโดยมติของที่ประชุมสภา ไม่ว่าจะเป็นกรรมาธิการสามัญหรือกรรมาธิการวิสามัญ โดยในอดีตข้อบังคับการประชุมสภามักจะกำหนดไว้คล้าย ๆ กันว่า ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการใดว่างลง ให้ประธานคณะกรรมาธิการแจ้งต่อสภาให้รับทราบ เพื่อขอให้สภาตั้งซ่อม เมื่อประธานสภาได้รับแจ้งจากประธานคณะกรรมาธิการว่าตำแหน่งในคณะกรรมาธิการใดว่างลงแล้ว ก็จะบรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุม เพื่อปรึกษาที่ประชุมว่า จะตั้งผู้ใดซ่อมแทนตำแหน่งที่ว่างนั้น ซึ่งถ้าหากมีผู้ได้รับการเสนอชื่อเพียงคนเดียวหรือเท่าจำนวนตำแหน่งที่ว่าง ก็ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก แต่ถ้าหากมีผู้ได้รับการเสนอชื่อหลายคนหรือเกินกว่าจำนวนตำแหน่งที่ว่าง ก็ต้องให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเลือก

ในอดีตเคยมีกำหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมสภา เช่น 

  • ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2535 ในข้อ 88 กำหนดว่า “ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการใดว่างลง ให้ประธานคณะกรรมาธิการแจ้งต่อประธานสภา เพื่อขอให้สภาตั้งซ่อม
  • ข้อบังคับการประชุมของวุฒิสภา พ.ศ. 2522 ในข้อ 83 กำหนดว่า “ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการใดว่างลง ให้ประธานคณะกรรมาธิการแจ้งต่อประธานสภา เพื่อขอให้สภาตั้งซ่อม”

อ่านเพิ่มเติม
อ่านศัพท์รัฐสภาไทย : ตั้งซ่อม

หมวดหมู่อินโฟกราฟิก :