อินโฟกราฟิก เรื่อง กระบวนการเลือกนายกฯ

อินโฟกราฟิก เรื่อง กระบวนการเลือกนายกฯ
ผู้แต่ง :
ใหม่ มูลโสม
จำนวนหน้า :
1
ปีที่พิมพ์ :
2566

 

กระบวนการเลือกนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา

  • ต้องมีคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 159
  • มาจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองที่มีสมาชิกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่าร้อยละห้า
  • ต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร
  • มติของรัฐสภาที่เห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรีต้องกระทำโดยการลงคะแนนโดยเปิดเผย
  • ต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา

​อ่านเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย [พุทธศักราช 2560]
 

หมวดหมู่อินโฟกราฟิก :