อินโฟกราฟิก เรื่อง การถ่ายทอดการประชุมสภา

อินโฟกราฟิก เรื่อง การถ่ายทอดการประชุมสภา
ผู้แต่ง :
นราภัทร เพชรมณี
จำนวนหน้า :
1
ปีที่พิมพ์ :
2566

 

การถ่ายทอดการประชุมสภา หมายถึง การประชุมสภาผู้แทนราษฎร การประชุมวุฒิสภา และการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ที่มีลักษณะเปิดเผยและมีการเผยแพร่การประชุมปรากฏออกไปภายในหรือภายนอกบริเวณรัฐสภา โดยการถ่ายทอดทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ รวมถึงสื่อสารสนเทศประเภทอื่นตามวิธีการของข้อบังคับการประชุมแต่ละสภา เพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูล และมีส่วนร่วมในการติดตามกระบวนการทางการเมือง ยกเว้นในกรณีที่เป็นการประชุมลับจะงดการถ่ายทอดการประชุมสภา เนื่องจากอาจกระทบต่อบุคคลภายนอก หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงหรือประโยชน์แห่งรัฐ และเพื่อให้การอภิปรายสามารถกระทำได้อย่างเต็มที่โดยสุจริต ซึ่งการถ่ายทอดการประชุมสภาถือเป็นมาตรการหนึ่งในการควบคุมพฤติกรรมการอภิปรายให้มีความระมัดระวัง มุ่งเน้นคุณภาพและเนื้อหาที่จะก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 124 กำหนดว่าในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่ประชุมวุฒิสภา หรือที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา สมาชิกผู้ใดจะกล่าวถ้อยคำใดในทางแถลงข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน ย่อมเป็นเอกสิทธิ์โดยเด็ดขาด ผู้ใดจะนำไปเป็นเหตุฟ้องร้องว่ากล่าวสมาชิกผู้นั้นในทางใด ๆ มิได้ แต่เอกสิทธิ์ดังกล่าวนั้นไม่คุ้มครองสมาชิกผู้กล่าวถ้อยคำในการประชุมที่มีการถ่ายทอดทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์หรือทางอื่นใด หากถ้อยคำที่กล่าวในที่ประชุมไปปรากฏนอกบริเวณรัฐสภา และการกล่าวถ้อยคำนั้นมีลักษณะเป็นความผิดทางอาญาหรือละเมิดสิทธิในทางแพ่งต่อบุคคลอื่นซึ่งมิใช่รัฐมนตรีหรือสมาชิกแห่งสภานั้น นอกจากนี้ เอกสิทธิ์ยังคุ้มครองไปถึงผู้พิมพ์และผู้โฆษณารายงานการประชุมตามข้อบังคับของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา แล้วแต่กรณี และคุ้มครองไปถึงบุคคลซึ่งประธานในที่ประชุมอนุญาตให้แถลงข้อเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ตลอดจนผู้ดำเนินการถ่ายทอดการประชุมสภาทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์หรือทางอื่นใดซึ่งได้รับอนุญาตจากประธานแห่งสภานั้นด้วยโดยอนุโลม

อ่านเพิ่มเติม
อ่านศัพท์รัฐสภาไทย : การถ่ายทอดการประชุมสภา

หมวดหมู่อินโฟกราฟิก :