อินโฟกราฟิก เรื่อง ลงคะแนนเปิดเผยเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี

อินโฟกราฟิก เรื่อง ลงคะแนนเปิดเผยเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี
ผู้แต่ง :
ใหม่ มูลโสม
จำนวนหน้า :
1
ปีที่พิมพ์ :
2566

 

ลงคะแนนเปิดเผยในการให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ข้อ 56 การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยมีวิธีปฏิบัติดังต่อไปนี้
 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ (1) ใช้เครื่องออกเสียงลงคะแนนตามที่ประธานกำาหนด
 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ (2) เรียกชื่อสมาชิกรัฐสภาตามลำดับอักษรให้ออกเสียงลงคะแนนเป็นรายคนตามวิธีที่ประธานกำหนด
 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ (3) วิธีอื่นใดซึ่งที่ประชุมรัฐสภาเห็นสมควรเฉพาะกรณี

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ การออกเสียงลงคะแนนตาม (1) หากเครื่องออกเสียงลงคะแนนขัดข้องให้เปลี่ยนเป็นวิธีการตามที่ประธานกำหนด

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ การออกเสียงลงคะแนนให้ใช้วิธีตาม (1) จะใช้วิธีตาม (2) หรือ (3) ได้ต่อเมื่อสมาชิกรัฐสภาเสนอญัตติและที่ประชุมรัฐสภาอนุมัติหรือเมื่อมีการนับคะแนนเสียงใหม่ตามข้อ 58

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ การออกเสียงลงคะแนนตาม (2) หรือวรรคสองให้ประธานเชิญสมาชิกรัฐสภาหกคนเป็นผู้ตรวจนับคะแนน

การให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ในปี 2562 ประธานในที่ประชุม กำหนดให้เรียกชื่อสมาชิกตามลำดับอักษร 

 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ กรณีมีผู้เสนอชื่อเป็นนายกฯ ท่านเดียว ให้สมาชิก ตอบว่า เห็นชอบ หรือ ไม่เห็นชอบ
 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ กรณีมีผู้เสนอชื่อเป็นนายกฯ หลายท่าน ให้สมาชิก เอ่ยชื่อบุคคลที่เห็นสมควรเป็นนายกรัฐมนตรี

อ่านเพิ่มเติม
​ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2563
 

หมวดหมู่อินโฟกราฟิก :