อินโฟกราฟิก เรื่อง ประธานของที่ประชุมสภา

อินโฟกราฟิก เรื่อง ประธานของที่ประชุมสภา
ผู้แต่ง :
นราภัทร เพชรมณี
จำนวนหน้า :
1
ปีที่พิมพ์ :
2566

 

ประธานของที่ประชุมสภา หมายถึง บุคคลผู้ทำหน้าที่เป็นประธานของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่ประชุมวุฒิสภา และที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ซึ่งบุคคลผู้ทำหน้าที่เป็นประธานของที่ประชุมสภาดังกล่าว ไม่จำเป็นต้องเป็นตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภาเสมอไป ตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานวุฒิสภา หรือรองประธานรัฐสภาก็สามารถทำหน้าที่เป็นประธานของที่ประชุมสภาได้เนื่องจากมีหน้าที่และอำนาจในการช่วยประธานในกิจการอันเป็นหน้าที่และอำนาจของประธาน นอกจากนั้นแล้วยังมีกรณีที่สมาชิกสภาที่มีอายุสูงสุดขึ้นทำหน้าที่เป็น “ประธานชั่วคราวของที่ประชุม” หากเป็นการประชุมสภาครั้งแรกเพื่อเลือกประธานสภาและรองประธานสภา หรือทำหน้าที่เป็น “ประธานชั่วคราว” เฉพาะคราวประชุมนั้น หากไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมซึ่ง ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562 และข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2563 ประธานของที่ประชุมสภา มีกรณีดังต่อไปนี้ 

    1. ประธานชั่วคราวของที่ประชุม เพื่อเลือกประธานสภาและรองประธานสภาครั้งแรก หรือเพื่อดำเนินการเลือกประธานเฉพาะคราวในกรณีที่ไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม (ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 5 และข้อ 27 หรือข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562 ข้อ 5 และข้อ 22) ซึ่งบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานชั่วคราวของที่ประชุม มีดังนี้

          1.1 สมาชิกผู้มีอายุสูงสุดซึ่งอยู่ในที่ประชุม เป็นประธานชั่วคราวของที่ประชุม
          1.2 กรณีการเลือกประธานสภาและรองประธานสภาครั้งแรก ถ้าผู้เป็นประธานชั่วคราวได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานสภาหรือรองประธานสภา ให้สมาชิกผู้มีอายุสูงสุดในลำดับถัดไปซึ่งอยู่ในที่ประชุมเป็นประธานชั่วคราวของที่ประชุม

    2. ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานของที่ประชุม (ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 9 ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562 ข้อ 10 และข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2563 ข้อ 5)

   3. รองประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานวุฒิสภา หรือรองประธานรัฐสภา ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานของที่ประชุม ในกรณีช่วยประธานสภาในกิจการอันเป็นหน้าที่และอำนาจของประธานสภา (ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 10 ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562 ข้อ 11 และข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2563 ข้อ 6)

   4. ประธานเฉพาะคราวสำหรับการประชุมในครั้งนั้น (ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 27 ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562 ข้อ 22 และข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2563 ข้อ 18)

อ่านเพิ่มเติม

อ่านศัพท์รัฐสภาไทย : ประธานของที่ประชุมสภา

หมวดหมู่อินโฟกราฟิก :