อินโฟกราฟิก เรื่อง เกณฑ์การเลื่อนยศตำรวจ

อินโฟกราฟิก เรื่อง เกณฑ์การเลื่อนยศตำรวจ
ผู้แต่ง :
ใหม่ มูลโสม
จำนวนหน้า :
1
ปีที่พิมพ์ :
2566

การเลื่อนยศของตำรวจ

กฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งยศ พ.ศ. 2554

8.2 ข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรซึ่งจะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งยศสูงขึ้นต้องมีจํานวนปีที่รับราชการตามข้อ 8.1 ยกเว้นผู้ที่บรรจุในคุณวุฒิดังต่อไปนี้ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

    8.2.1 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าซึ่งมีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสี่ปีให้รับราชการในชั้นยศร้อยตํารวจตรีหนึ่งปี

    8.2.2 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าซึ่งมีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าห้าปีหรือปริญญาตรีทางกฎหมายและสอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาให้รับราชการในชั้นยศร้อยตํารวจตรีหนึ่งปีร้อยตํารวจโทสองปี

    8.2.3 ประกาศนียบัตรชั้นสูงซึ่งมีหลักสูตรการศึกษารวมทั้งปริญญาตรีไม่น้อยกว่าห้าปีให้รับราชการในชั้นยศร้อยตํารวจตรีหนึ่งปีร้อยตํารวจโทสองปี

    8.2.4 ประกาศนียบัตรชั้นสูงที่มีหลักสูตรการศึกษารวมทั้งปริญญาตรีไม่น้อยกว่าหกปีให้รับราชการในชั้นยศร้อยตํารวจตรีหนึ่งปีร้อยตํารวจโทหนึ่งปี     

    8.2.5 ปริญญาทันตแพทยศาสตร์หรือสัตวแพทยศาสตร์ซึ่งมีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าหกปีให้รับราชการในชั้นยศร้อยตํารวจตรีหนึ่งปีร้อยตํารวจโทหนึ่งปี     

    8.2.6 ปริญญาแพทยศาสตร์ซึ่งมีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าหกปีและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้วให้รับราชการในชั้นยศร้อยตํารวจตรีหนึ่งปีร้อยตํารวจโทหนึ่งปีร้อยตํารวจเอกสองปี

    8.2.7 ปริญญาแพทยศาสตร์และได้รับวุฒิบัตรแสดงว่าเป็นผู้มีความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพแพทย์เฉพาะทางโดยศึกษาและฝึกหัดงานมีกําหนดเวลาไม่น้อยกว่าสามปีให้รับราชการในชั้นยศร้อยตํารวจตรีหนึ่งปีร้อยตํารวจโทหนึ่งปีร้อยตํารวจเอกหนึ่งปี

    8.2.8 ปริญญาโทซึ่งมีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษารวมทั้งปริญญาตรีไม่น้อยกว่าหกปีให้รับราชการในชั้นยศร้อยตํารวจตรีหนึ่งปีร้อยตํารวจโทหนึ่งปี

    8.2.9 ปริญญาโทซึ่งมีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษารวมทั้งปริญญาตรีไม่น้อยกว่าเจ็ดปีให้รับราชการในชั้นยศร้อยตํารวจตรีหนึ่งปีร้อยตํารวจโทหนึ่งปีร้อยตํารวจเอกสองปี

    8.2.10 ปริญญาโทซึ่งมีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษารวมทั้งปริญญาตรีไม่น้อยกว่าแปดปีให้รับราชการในชั้นยศร้อยตํารวจตรีหนึ่งปีร้อยตํารวจโทหนึ่งปีร้อยตํารวจเอกหนึ่งปี

    8.2.11 ปริญญาเอกให้รับราชการในชั้นยศร้อยตํารวจตรีหนึ่งปีร้อยตํารวจโทหนึ่งปีร้อยตํารวจเอกหนึ่งปี

8.3 ปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจากสถาบันการศึกษาทั้งในและนอกประเทศที่ ก.ตร. รับรองนอกจากที่กําหนดไว้ในข้อ 8.2 ให้รับราชการในชั้นยศตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อ 8.2 โดยอนุโลม

อ่านเพิ่มเติม

กฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งยศ พ.ศ. 2554

หมวดหมู่อินโฟกราฟิก :