อินโฟกราฟิก เรื่อง เทคนิคในการจัดทำบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการ

อินโฟกราฟิก เรื่อง เทคนิคในการจัดทำบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการ
ผู้แต่ง :
ใหม่ มูลโสม
จำนวนหน้า :
1
ปีที่พิมพ์ :
2566

การจัดทำบันทึกการประชุม

"...คณะอนุกรรมการจัดทำองค์ความรู้สนับสนุนการจัดทำบันทึกการประชุม จึงได้รวบรวมความเห็นแนวปฏิบัติต่าง ๆ พร้อมทั้งนำคู่มือมาตรฐานการจัดทำบันทึกการประชุม ซึ่งจัดทำขึ้นในปี 2555 มาทบทวนปรับปรุง และเป็นส่วนหนึ่งในจัดทำ "คู่มือมาตรฐานและองค์ความรู้ในการจัดทำบันทึกการประชุม" ซึ่งเป็นคู่มือที่ประกอบด้วยมาตรฐานการดำเนินงานในการจัดทำบันทึกการประชุมสภา การประชุมคณะกรรมาธิการและการประชุมของสำนักงานฯ เพื่อให้มีรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งมีองค์ความรู้สนับสนุนการจัดทำบันทึกการประชุม เช่น เทคนิคในการจัดทำบันทึกการประชุม ข้อควรระวัง ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สามารถบรรลุภารกิจในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์กรสู่การเป็น SMART Parliament ที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อีกทั้งยังเป็นคู่มือองค์ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรของสำนักงานฯ และผู้ที่สนใจทั่วไป..."

ข้อความข้างต้น คือ ส่วนหนึ่งของ คำนำ จากหนังสือ "คู่มือมาตรฐานและองค์ความรู้ในการจัดทำบันทึกการประชุม" ที่คณะอนุกรรมการจัดทำความรู้สนับสนุนการจัดทำบันทึกการประชุม ​ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้จัดทำขึ้น

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือมาตรฐานและองค์ความรู้ในการจัดทำบันทึกการประชุม

หมวดหมู่อินโฟกราฟิก :