อินโฟกราฟิก เรื่อง 4 ปี สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 & เลือกตั้ง 2566

อินโฟกราฟิก เรื่อง 4 ปี สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 & เลือกตั้ง 2566
ผู้แต่ง :
ใหม่ มูลโสม
จำนวนหน้า :
1
ปีที่พิมพ์ :
2566

 

4 ปี สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 & เลือกตั้ง 2566

ข้อมูลบางส่วนนำมาจากนิทรรศการผลงานสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 25 ชั้น B1 อาคารรัฐสภา นำเสนอในรูปแบบไทม์ไลน์ อาทิ

 • 6 เมษายน 2560
  • ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
 • 24 มีนาคม 2562
  • เลือกตั้ง ส.ส. เป็นการเลือกตั้งทั่วไป นับเป็นสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25
 • 7 พฤษภาคม 2562
  • สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ส.ส. 500 คน (แบ่งเขต 350 คน บัญชีรายชื่อ 150 คน) พรรคการเมือง 25 พรรค
 • 22 พฤษภาคม 2562
  • มีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2562
 • 28 กุมภาพันธ์ 2566
  • สมัยประชุมสิ้นสุดลง มีการประชุมครบ 4 ปี 8 สมัยประชุม
 • 20 มีนาคม 2566
  • ยุมสภาผู้แทนราษฎร ส่งผลให้อายุของสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 สิ้นสุดลง
 • 2562-2566
  • มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร รวม 224 ครั้ง 
  • ตั้งคณะกรรมาธิการ รวม 140 คณะ
 • 2562-2566
  • ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศ รวม 4 ครั้ง
 • 14 พฤษภาคม 2566
  • เลือกตั้ง ส.ส. ใหม่ เป็นการเลือกตั้งทั่วไป นับเป็นสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26
 • 19 มิถุนายน 2566
  • สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ส.ส. 500 คน (แบ่งเขต 400 คน บัญชีรายชื่อ 100  คน) พรรคการเมือง 18 พรรค
 • 24 มิถุนายน 2566
  • มีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2566 ตั้งแต่ 3 กรกฎาคม 2566