อินโฟกราฟิก เรื่อง แนวคิดย้ายเมืองหลวง จังหวัดที่เคยถูกเสนอให้ตั้งเมืองหลวงแห่งใหม่/เมืองหลัก

อินโฟกราฟิก เรื่อง แนวคิดย้ายเมืองหลวง จังหวัดที่เคยถูกเสนอให้ตั้งเมืองหลวงแห่งใหม่/เมืองหลัก
ผู้แต่ง :
นราภัทร เพชรมณี
จำนวนหน้า :
1
ปีที่พิมพ์ :
2566

แนวคิดย้ายเมืองหลวง จังหวัดที่เคยถูกเสนอให้ตั้งเมืองหลวงแห่งใหม่/เมืองหลัก

ที่ผ่านมาประเทศไทยเคยมีแนวคิดจะย้ายเมืองหลวงมาตั้งแต่สมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ไปยังจังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อมามีการเสนอให้ย้ายยังหวัดต่าง ๆ ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน เพื่อให้มีการแก้ไขปัญหากรุงเทพฯ และปริมณฑลที่อาจประสบปัญหาน้ำท่วมอย่างถาวร จึงได้มีการเสนอญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งเมืองหลวงแห่งที่ 2 ของประเทศไทย หรืออาจสร้างแนวป้องกันกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่ประสบปัญหากำลังจะจมบาดาล 

อ่านเพิ่มเติม

เอกสารประกอบการพิจารณาญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งเมืองหลวงแห่งที่ 2 ของประเทศไทย หรือการสร้างแนวป้องกันกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ประสบปัญหากำลังจะจมบาดาล

หมวดหมู่อินโฟกราฟิก :