อินโฟกราฟิก เรื่อง 4 นโยบายการบริหารคณะสงฆ์

อินโฟกราฟิก เรื่อง 4 นโยบายการบริหารคณะสงฆ์
ผู้แต่ง :
ใหม่ มูลโสม
จำนวนหน้า :
1
ปีที่พิมพ์ :
2566

4 นโยบายการบริหารคณะสงฆ์

เมื่อคราการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 16 วันที่ 23 สิงหาคม 2481 รัฐบาลพระยาพหลพลพยุหเสนา ได้ยื่นเสนอขอนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎร​ ในหลักการพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ์ โดยเสนอหลักการให้พิจารณา 4 หลักการ ซึ่ง น.อ. หลวงสินธุสงครามชัย ร.น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการ ได้ชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎร ดังนี้

ทางที่ 1 รวมกันในทางศาสนปฏิบัติ และการปกครอง กล่าวคือ เลิกล้างลัทธิถือนิกายต่าง ๆ ไม่มีนิกายเลย กลับเข้าสู่สภาพเดิม เรียกว่า พระสงฆ์สยามวงศ์ ดังที่เรียกมาแต่โบราณกาล พระสงฆ์ทุกหมู่ทุกคณะร่วมอุโบสถสังฆกรรมกันได้ และมีระเบียบการปกครองเป็นอันหนึ่ง อันเดียวกัน

ทางที่ 2 ร่วมกันเฉพาะในทางปกกรอง แต่ไม่ร่วมในทางศาสนปฏิบัติ กล่าวคือ ยังแยกเป็นมหานิกายและธรรมยุตติกนิกายอยู่ ไม่รวมอุโบสถสังฆกรรมกัน โดยเสมอภาค คือ ธรรมยุตติกนิกายปกครองมหานิกายได้ มหานิกายก็ปกครองธรรมยุตติกนิกายได้ การชำระอธิกรณ์ต่าง ๆ ให้เป็นไปโดยระเบียบวิธีพิจารณาอันเดิยวกัน

ทางที่ 3 แยกกันทั้งในศาสนปฎิบัติ และทางการปกครอง แต่ให้ความเสมอภาคแก่กัน กล่าวคือ ร่วมอุโบสถสังฆกรรมกันไม่ใด้ การปกครองแยกกันเด็ดขาด ธรรมยุตติกนิกายก็ปกครองเฉพาะธรรมยุตติกนิกาย มหานิกายก็ปกครองเฉพาะมหานิกาย ไม่เกี่ยวข้องก้าวก่ายกัน แต่การชำระอธิกรณ์ ให้เป็นไปโดยระเบียบวิธีพิจารณาอันเดียวกัน สำหรัยทางที่ 3 ขอเพิ่มเติมพิเศษว่า สำหรับส่วนกลาง รวมกัน แต่ส่วนภูมิภาคแยกกัน

ทางที่ 4 นั้นเป็นไปอย่างเดี๋ยวนี้ คือแยกนิกายกัน ร่วมอุโบสถสังฆกรรมกันไม่ใด้ แต่ในทางความปกครองนั้นธรรมยุติกนิกาย ปกครองมหานิกายได้ แต่มหานิกายปกครอง ธรรมยุกติกนิกายไม่ได้ และการชำระอธิกรณ์ มีระเบียบวิธีพิจารณาต่างกัน ดังที่ปฏิบัติอยู่ ในเวลานี้..."

การพิจารณาเรื่องดังกล่าว สภาฯ ใช้เวลาพิจารณาถึง 3 ครั้ง คือ ​

  1. การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 16 วันที่ 23 สิงหาคม 2481
  2. การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 17 วันที่ 27 สิงหาคม 2481
  3. การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 19 วันที่ 3 กันยายน 2481 ​

ก่อนที่ประชุมจะมีมติ เห็นด้วยกับหลักการต่าง ๆ ดังนี้ ​

  1. หลักการที่ 1 ​ ​ ​ ​ ​ 23 ​ ​ ​ คะแนน
  2. หลักการที่ 2 ​ ​ ​ ​ ​ 6 ​ ​ ​ ​ คะแนน
  3. หลักการที่ 3 ​ ​ ​ ​ ​ 61 ​ ​ ​ คะแนน
  4. หลักการที่ 4 ​ ​ ​ ​ ​ ไม่มีคะแนน

อ่านเพิ่มเติม

รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 16/วันที่ 23 สิงหาคม 2481

รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 17/วันที่ 27 สิงหาคม 2481

รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 19/วันที่ 3 กันยายน 2481

หมวดหมู่อินโฟกราฟิก :