อินโฟกราฟิก เรื่อง 5 สิ่งที่ไม่มีลิขสิทธิ์

อินโฟกราฟิก เรื่อง 5 สิ่งที่ไม่มีลิขสิทธิ์
ผู้แต่ง :
ใหม่ มูลโสม
จำนวนหน้า :
1
ปีที่พิมพ์ :
2566

มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ ไม่ถือว่า เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้​

  1. ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
  2. รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
  3. ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบ ของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น​
  4. คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ​
  5. คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทำขึ้น

อ่านเพิ่มเติม

 

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

หมวดหมู่อินโฟกราฟิก :