การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

Curriculum Development for Capacity Building of the Chief of Executive of Tambol Administrative Organizations
ผู้แต่ง :
ปริญญา จรูญโรจน์, ม.ล.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีที่เผยแพร่ :
2549
ประเภท :
งานวิจัยโดยนิสิต/นักศึกษา