การศึกษาอิทธิพลของการถ่ายทอดทางการเมืองจากครอบครัว สถาบันการศึกษา ที่ทำงาน และสื่อมวลชน ที่ส่งผลต่อความโน้มเอียงทางการเมือง ความผูกพันต่อพรรคการเมืองและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของพนักงานรัฐวิสาหกิจ

The study of the influence of political socialization from family, education, workplaces and mass communication media on political orientations, party identification and political participation behaviour of state enterprise's employee.
ผู้แต่ง :
กมลวรรณ คารมปราชญ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีที่เผยแพร่ :
2550
ประเภท :
งานวิจัยโดยนิสิต/นักศึกษา

การศึกษาก่อนนำเสนอปริญญานิพนธ์ วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ