อินโฟกราฟิก เรื่อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492

อินโฟกราฟิก เรื่อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492
ผู้แต่ง :
นริศรา เพชรพนาภรณ์
ใหม่ มูลโสม
จำนวนหน้า :
1
ปีที่พิมพ์ :
2564

 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492

ประวัติความเป็นมา​

 • รัฐธรรมนูญฉบับนี้ เป็นรัฐธรรมนูญที่ร่างโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญเป็นฉบับแรก ประกอบด้วยสมาชิก 40 คน ​

 ​สาระสำคัญ​

 1. รัฐสภามีสองสภา คือ วุฒิสภา และสภาผู้แทน​
  • วุฒิสภา ประกอบด้วย สมาชิกจำนวน 100 คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงเลือกและแต่งตั้ง 
  • สภาผู้แทน ประกอด้วย สมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตั้งโดยตรงและวิธีรวมเขตจังหวัดโดยถือเกณฑ์จำนวนราษฎรแต่ละจังหวัดตามผลสำรวจสำมะโนครัวครั้งสุดท้าย 150,000 คน ต่อสมาชิกสภาผู้แทน 1 คน และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์​
  • สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องไม่เป็นข้าราชการประจำและห้ามดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่รัฐมีหุ้นอยู่มากกว่าร้อยละ 50 หรือได้รับสัมปทาน ตลอดจนเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ จากรัฐหรือหน่วยงานใดเป็นพิเศษ​
    
 2. คณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีคนหนึ่ง และรัฐมนตรีอีกไม่น้อยกว่า 15 คน และไม่มากกว่า 25 คน​
   
 3. ห้ามเอกชน คณะบุคคลและพรรคการเมืองใช้กำลังทหาร ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมเป็นเครื่องมือทางการเมือง นอกจากนั้น ทหารและบุคคลอื่นในสังกัดฝ่ายทหารที่ยังรับราชการอยู่ถูกห้ามมิให้เป็นสมาชิกและเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมืองหรือแสดงการฝักใฝ่ในพรรคการเมือง ​
   
 4. ห้ามฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ไม่ว่ากรณีใด ๆ โดยเด็ดขาด และเพิ่มพระราชอำนาจในการยับยั้งร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภาส่งมาให้ทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้ อำนาจในการแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา ให้วุฒิสภามีอำนาจในการยับยั้งร่างกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มขึ้น และมีอำนาจในการควบคุมการบริหารราชการของคณะรัฐมนตรีมากขึ้น​

​การสิ้นสุด​

 • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492 ถูกยกเลิกโดยคณะรัฐประหาร เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 ​ และให้นำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2495 มาใช้อีกครั้งหนึ่ง รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีระยะเวลาในการใช้บังคับ 2 ปี 8 เดือน 6 วัน​


อ่านเพิ่มเติม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2492
 ​