อินโฟกราฟิก เรื่อง กระทู้ถามแยกเฉพาะ

อินโฟกราฟิก เรื่อง กระทู้ถามแยกเฉพาะ
ผู้แต่ง :
นราภัทร เพชรมณี
จำนวนหน้า :
1
ปีที่พิมพ์ :
2566

กระทู้ถามแยกเฉพาะ หมายถึง ข้อซักถามที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีต่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่มีลักษณะเฉพาะเรื่อง เฉพาะพื้นที่ เฉพาะบุคคล หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบุว่าให้ตอบในห้องกระทู้ถาม

กระทู้ถามแยกเฉพาะมีเฉพาะในสภาผู้แทนราษฎร และมีขึ้นเป็นครั้งแรกในข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 เพื่อเพิ่มช่องทางให้สามารถถามและตอบกระทู้ถามได้มากขึ้น ซึ่งจะทำให้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้รับการแก้ไขได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วย

อ่านเพิ่มเติม

ศัพท์กระทู้ถามแยกเฉพาะ

หมวดหมู่อินโฟกราฟิก :