รายงานการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการของสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2558 (The 16th Congress of Southeast Asian Librarians – CONSAL XVI 2015)

งานประชุมทางวิชาการของสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2558 (The 16th Congress of Southeast Asian Librarians – CONSAL XVI 2015) หัวข้อ ความมุ่งหวังอาเซียน: ห้องสมุดเพื่อความก้าวหน้าที่ยั่งยืน (ASEAN Aspirations: Libraries for Sustainable Advancement) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 13 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วม :
  1. นางศิริพร โหตรภวานนท์, ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
  2. นางณิชานี ฉุนฉลาด, บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
  3. นางสาวสุนิดา บุญญานนท์, บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
  4. นางสาวบุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์, บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
  5. นางสาวนราภัทร เพชรมณี, บรรณารักษ์ชำนาญการ
  6. นางสาววิจิตรา ประยูรวงษ์, บรรณารักษ์ชำนาญการ
  7. นางสาววลัยรัตน์ ชายท้าว, บรรณารักษ์ชำนาญการ
  8. นางสาวนริศรา เพชรพนาภรณ์, บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
  9. นางสาวเปรมฤดี แทนมาลา, บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
วันที่เข้าร่วม :
2558-06-10
ปีที่เข้าร่วม :
2558
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
แฟ้มข้อมูล :