การสังกัดพรรคการเมือง: การกำหนดเวลาในการสังกัดพรรคการเมืองของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามบทบัญญัติ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540

ผู้แต่ง :
ตวงรัตน์ เลาหัตถพงษ์ภูริ, วิทยากร 8ว
จำนวนหน้า :
26
ปีที่พิมพ์ :
2548