อินโฟกราฟิก เรื่อง กระทู้ถามตกไป

อินโฟกราฟิก เรื่อง กระทู้ถามตกไป
ผู้แต่ง :
นราภัทร เพชรมณี
จำนวนหน้า :
1
ปีที่พิมพ์ :
2566

 

กระทู้ถามตกไป หมายถึง การที่ข้อซักถามที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภามีต่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเกี่ยวกับงานในหน้าที่ ไม่ว่าจะถามเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาสิ้นสุดหรือสิ้นสภาพไป โดยผู้ถูกถามไม่ต้องตอบกระทู้ถามนั้น

ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 และข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562 กำหนดให้กระทู้ถามตกไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ เช่น

  1. กระทู้ถามที่ต้องตอบในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรหรือที่ประชุมวุฒิสภา เมื่อถึงระเบียบวาระกระทู้ถามของผู้ใด ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาผู้ตั้งกระทู้ถามไม่ถามหรือไม่อยู่ในที่ประชุมสภา หรือสมาชิกวุฒิสภาขอเลื่อนการถามกระทู้ถาม
  2. กระทู้ถามที่สมาชิกภาพของผู้ตั้งกระทู้ถามสิ้นสุดลง
  3. เมื่อคณะรัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากตำแหน่ง
  4. เมื่อสภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุหรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร

อ่านเพิ่มเติม
อ่านศัพท์รัฐสภาไทย : กระทู้ถามตกไป

 

หมวดหมู่อินโฟกราฟิก :