กระทู้ถาม

อินโฟกราฟิก เรื่อง กระทู้ถามแยกเฉพาะ

กระทู้ถามแยกเฉพาะ หมายถึง ข้อซักถามที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีต่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่มีลักษณะเฉพาะเรื่อง เฉพาะพื้นที่ เฉพาะบุคคล หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบุว่าให้ตอบในห้องกระทู้ถาม

กระทู้ถามแยกเฉพาะมีเฉพาะในสภาผู้แทนราษฎร และมีขึ้นเป็นครั้งแรกในข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 เพื่อเพิ่มช่องทางให้สามารถถามและตอบกระทู้ถามได้มากขึ้น ซึ่งจะทำให้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้รับการแก้ไขได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วย

อ่านเพิ่มเติม

ศัพท์กระทู้ถามแยกเฉพาะ

อินโฟกราฟิก เรื่อง กระทู้ถามตกไป

 

กระทู้ถามตกไป หมายถึง การที่ข้อซักถามที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภามีต่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเกี่ยวกับงานในหน้าที่ ไม่ว่าจะถามเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาสิ้นสุดหรือสิ้นสภาพไป โดยผู้ถูกถามไม่ต้องตอบกระทู้ถามนั้น

ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 และข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562 กำหนดให้กระทู้ถามตกไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ เช่น

อินโฟกราฟิก เรื่อง กระทู้ถาม

กระทู้ถาม หมายถึง ข้อซักถามที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภามีต่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเกี่ยวกับงานในหน้าที่ โดยจะถามเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาก็ได้

อินโฟกราฟิก เรื่อง ปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กระทบต่อนักศึกษา ครู และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา

 

ปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กระทบต่อนักศึกษา ครู และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา

กระทู้ถามที่ 3.1.1 ในการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 16 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 นายสถิต ลิ่มพงศ์พันธุ์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามว่า

Subscribe to กระทู้ถาม