กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา

อินโฟกราฟิก เรื่อง การประพฤติปฏิบัติตามค่านิยมองค์กรและพันธะสัญญาด้านการต่อต้านทุจริตของข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การประพฤติปฏิบัติตามค่านิยมองค์กรและพันธะสัญญาด้านการต่อต้านทุจริตของข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  • มีระดับการประพฤติอยู่ในระดับคะแนนมากที่สุด
  • มีระดับการประพฤติปฏิบัติอยู่ในระดับคะแนนมาก

มีแนวทางการส่งเสริมและพัฒนา ได้แก่

  1. การอบรมหรือสัมมนา

  2. การศึกษาดูงานหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จ

  3. การให้รางวัลแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติตนดีเด่น

  4. การจัดทำป้ายรณรงค์หรือเชิญชวนให้ปฏิบัติตาม

  5. การจัดประกวดแข่งขันการประพฤติปฏิบัติตนระหว่างหน่วยงานภายใน

Subscribe to กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา