ความรู้ทั่วไป

อินโฟกราฟิก เรื่อง ธนาคารสีเขียว

ธนาคารสีเขียว (Green Bank) มีเป้าหมายในการเพิ่มสินเชื่อช่องทางใหม่ โดยใช้ “ไม้ยืนต้น”
เป็นหลักทรัพย์ค้ําประกัน เพิ่มทรัพย์สิน รายได้ อาชีพ และธุรกิจใหม่ ๆ ให้กับประชาชน
ลดปัญหาหนี้นอกระบบเพิ่มพื้นที่สีเขียว
แก้ปัญหา PM 2.5
แก้ปัญหาโลกร้อน
เพิ่มคาร์บอนเครดิตของประเทศ

อ่านเพิ่มเติม
อ่านธนาคารสีเขียว (Green Bank) : ไม้ยืนต้นเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันได้

อินโฟกราฟิก เรื่อง การเวียนเทียน

 

การเวียนเทียน

วันวิสาขบูชาปีนี้ แม้จะเป็นวันหยุดราชการเหมือนเช่นทุกปี แต่ยังมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวนมากโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้ชาวพุทธหลาย ๆ ท่านไม่สามารถเข้าวัดทำบุญ เวียนเทียนได้ตามปกติ ต้องมีความระมัดระวัง รักษาระยะห่าง รักษาความปลอดภัยจากเชื้อโรคมากยิ่งขึ้น

ในปีนี้หลาย ๆ วัดมีกิจกรรมออนไลน์ ให้ศึกษาปฏิบัติธรรมอยู่กับบ้าน รวมทั้งมีการเวียนเทียนออนไลน์ด้วย ในรูปแบบของชีวิตวิถีใหม่ เพื่อให้ชาวพุทธได้สะสมบุญ สร้างกุศล และเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว

อินโฟกราฟิก เรื่อง แชร์ลูกโซ่

 

แชร์ลูกโซ่กับธุรกิจขายตรง

  1. ไม่โลภ การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงมาก ๆ ในระยะเวลาอันรวดเร็ว ​
  2. ใจแข็งและกล้าปฏิเสธ ​ แม้จะเป็นคนคุ้นเคยมาชักชวน​

​หากท่านใดปฏิบัติตนได้ตาม 2 ข้อข้างบนแล้ว ก็มั่นใจว่าท่านได้ป้องกันตัวเองจากการเงินนอกระบบได้แล้ว​


อินโฟกราฟิก ลักษณะและข้อแตกต่างระหว่างแชร์ลูกโซ่กับธุรกิจขายตรง รวมถึงบทลงโทษ โดยนำข้อมูลมาจาก Academic Focus (ก.ค. 2558) [แชร์ลูกโซ่: รูปแบบหนึ่งของธุรกิจเงินนอกระบบกับความผิดฐานกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน] ผลงานของคุณวันวิภา สุขสวัสดิ์

อินโฟกราฟิก เรื่อง อาสาสมัครคุมประพฤติ

 

ความรู้ เรื่อง "อาสาสมัครคุมประพฤติ" จากบทความร้อยเรื่องเมืองไทย ผลงานของคุณศรันยา  สีมา นอกจากให้ความรู้แล้ว ใครสนใจและมีคุณสมบัติครบ เตรียมตัวไปสมัครงานนี้กันได้นะคะ

ปี 2529 กรมคุมประพฤติ ริเริ่มโครงการ “อาสาสมัครคุมประพฤติ” ขึ้น
"อาสาสมัครคุมประพฤติ" มีหน้าที่ 

อินโฟกราฟิก เรื่อง หนังสือ วัฒนธรรมทางการเมือง

 

หนังสือ ชื่อเรื่อง วัฒนธรรมทางการเมือง จัดทำโดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปี 2556

“วัฒนธรรมการเมืองเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมทางสังคมที่มีความเกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครอง

ส่วนประกอบที่สำคัญของวัฒนธรรมทางการเมือง คือ ค่านิยม ความเชื่อ และทัศนคติที่บุคคลมีต่อระบบการเมืองของตน และแสดงออกโดยการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง วัฒนธรรมทางการเมืองถูกกำหนดขึ้นโดยภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ … ผ่านกระบวนการหล่อหลอมของสังคม ... และสอดรับกับสภาพแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในแต่ละช่วงเวลา”

ภายในเล่มประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

อินโฟกราฟิก เรื่อง วันสงกรานต์

เทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย
คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติขอส่งความปรารถนาดีให้ท่านและครอบครัว มีความสุข ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน กิจการรุ่งเรือง

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้สงกรานต์ปีนี้รัฐบาลขอให้งดการสาดน้ำ ประแป้ง แต่สามารถดำเนินกิจกรรมตามประเพณีได้โดยยึดหลักความปลอดภัย การควบคุม ป้องกันโรค

อ่านเพิ่มเติม

สงกรานต์ เทศกาลปีใหม่ของไทย

อินโฟกราฟิก เรื่อง คำต้องห้ามในการโฆษณาคุณภาพ คุณประโยชน์หรือสรรพคุณอาหารตามหลักเกณฑ์การโฆษณาอาหาร พ.ศ. 2564

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ประกาศ หลักเกณฑ์การโฆษณาอาหาร พ.ศ. 2564 ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ที่ผ่านมา​โดยมีหลักการและเหตุผล คือ เพื่อให้การโฆษณาอาหารมีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน มีความชัดเจน และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 

​มาตรา 40 ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหาร อันเป็นเท็จหรือเป็นการหลอกลวง ให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร

อินโฟกราฟิก เรื่อง ข้อมูลชีวมาตร Biometrics Data

ข้อมูลชีวมาตร

จากบทความร้อยเรื่องเมืองไทย เรียบเรียงโดย คุณสุภาพิชญ์  ถิระวัฒน์ มีความน่าสนใจเช่นไร จะพาไปติดตามกันค่ะ
ข้อมูลชีวมาตร หรือ ข้อมูลชีวภาพ (Biometrics Data) หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดจากการใช้เทคนิคหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการนำลักษณะเด่นทางกายภาพหรือทางพฤติกรรมของบุคคลมาใช้ ทำให้สามารถยืนยันตัวตนของบุคคลนั้นที่ไม่เหมือนกับบุคคลอื่นได้ 
ข้อมูลอัตลักษณ์ทางกายภาพของบุคคล เช่น ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า ข้อมูลจำลองม่านตา หรือข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ

Subscribe to ความรู้ทั่วไป