Infographic

อินโฟกราฟิก เรื่อง 5 มิถุนายน วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ


วันข้าวและชาวนา

รู้หรือไม่? 5 มิถุนายน นอกจากเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกแล้ว ยังเป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติอีกด้วย

ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การกำหนดวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ

เล่ม 136 ตอนพิเศษ 48 ง ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2552 กำหนดให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ


ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

อินโฟกราฟิก เรื่อง วันสิ่งแวดล้อมโลก WORLD ENVIRONMENT DAY

 

5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก

ในวันดี ๆ ขอนำเอาความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของวันสิ่งแวดล้อมโลกมาแชร์นะคะ


เรื่องน่ารู้ วันสิ่งแวดล้อมโลก (หน้า 116-121) ในเอกสารข่าวรัฐสภา ปีที่ 38 ฉบับที่ 800 (มิ.ย. 2556) กล่าวถึงวันสิ่งแวดล้อมโลกโดย

องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) กำหนดให้วันที่ 5 มิถุนายน เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก

ระหว่างวันที่ 5-16 มิถุนายน 2515 ได้มีการประชุมชื่อ "การประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อม" (UN Conference on the Human Environment) ณ กรุงสตอกโฮล์ม สวีเดน

อินโฟกราฟิก เรื่อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489

 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489​

ประวัติความเป็นมา​

ความเป็นมาของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เริ่มจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้ร่วมกันเสนอญัตติแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยต่อสภาผู้แทนราษฎร โดยให้เหตุผลว่า ​

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ "รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2475 บังคับใช้มานานกว่า 14 ปีแล้ว เหตุการณ์บ้านเมืองได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นอันมากสมควรจะให้มีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ของชาติ" ​

อินโฟกราฟิก เรื่อง งบประมาณต่อหัวประชากรช่วงปี 2552-2562 ต้นเหตุของความเหลื่อมล้ำ

 

งบประมาณกับความเหลื่อมล้ำ

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสภาผู้แทนราษฎร วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 ส.ส. บางท่านได้กล่าวถึงความเหลื่อมล้ำ!!!!

ข้อมูลน่าสนใจเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำ ปรากฎในเอกสารความเหลื่อมล้ำของจังหวัดกับการจัดสรรงบประมาณของไทย (ปี 2552-2564) : เศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาคน ที่สำนักงบประมาณของรัฐสภาจัดทำเอาไว้

เช่น งบประมาณต่อหัวประชากร ในช่วงปี 2552–2562: ต้นเหตุของความเหลื่อมล้ำ

อินโฟกราฟิก เรื่อง ประมาณการรายรับ 2565

 

ประมาณการรายรับ 2565

รายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ประมาณการไว้ จำนวน 3,100,000 ล้านบาท ลดลง จำนวน 185,962.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.7 เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการรายรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งประมาณการไว้ จำนวน 3,285,962.5 ล้านบาท ​

ประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3,100,000 ล้านบาท จำแนกได้ ดังนี้​

อินโฟกราฟิก เรื่อง พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564

 

ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 จะได้รับความช่วยเหลือฟื้นฟูหรือไม่ อย่างไร?

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกำหนดฉบับนี้ คือ 

อินโฟกราฟิก เรื่อง (ร่าง) งบประมาณรายจ่ายจำแนกตามกระทรวง 2565

 

งบประมาณ ปี 2565 ​


การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับ​

อินโฟกราฟิก เรื่อง วันวิสาขบูชา

 

วันวิสาขบูชา


อยู่บ้านสร้างบุญ อยู่บ้านอ่านออนไลน์กับ LIRT

วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญ คือ

  • เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า

องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลก เมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม พุทธศักราช 2542
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เคยมีกระทู้ถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ คือ

Subscribe to Infographic